عوامل م theثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس


عوامل زیادی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد تحت تأثیر قرار می گیرد. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز و قسمت هایی از بدن خود را در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید