Sangamo سلول درمانی پیوند کلیه را در کلینیک حاضر می دهد


سرپرست مسئله سندی مک کری، Ph.D GEN EDGE Sangamo قصد دارد در مجموع ۹ فرد مبتلا را دوز تنبل. دوز دوم فرد مبتلا به همان اندازه اواسط سال ۲۰۲۲ پیش بینی {می رود}. دوز فرد مبتلا تعدادی از ماه پس اجتناب کرده اند سند شناسایی فرد مبتلا انجام تبدیل می شود، از در گذشته اجتناب کرده اند دوز، هر فرد مبتلا باید خرس آفرزیس گلبول های سفید خون قرار گیرد به همان اندازه گلبول های سفید ترکیبی آوری شود، پس اجتناب کرده اند آن سلول های Treg اجتناب کرده اند تذکر ژنتیکی کنار می شوند. مهندسی شده، سپس انجماد. . .