۸ نسبت اجتناب کرده اند حق السهم اپراتورها بخشیده تبدیل می شود


وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش در محیط مونتاژ همین الان هیئت مقامات به مصوبه جدید در زمینه بهبود فیبر نوری ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مقامات همین الان تصویب کرد کدام ممکن است ۸ نسبت اجتناب کرده اند حق‌السهمی کدام ممکن است اپراتور‌ها به مقامات می‌پردازند، به‌ اپراتورها بازگشته به همان اندازه در چالش بهبود جامعه ورود وب تدریجی بیشتر مبتنی بر فیبر نوری قیمت شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وزیر ارتباطات در محیط مونتاژ همین الان هیئت مقامات به مصوبه جدید در زمینه بهبود فیبر نوری ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کرد: مقامات انتخاب گرفته به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند درآمد شخصی را صرف بهبود ارتباطات پرسرعت بیشتر مبتنی بر فیبر نوری تنبل.

به آگاه وی ۸ نسبت اجتناب کرده اند حق‌السهمی کدام ممکن است اپراتورها به مقامات می‌پردازند به اپراتورها بخشیده می‌شود به همان اندازه در بخش بهبود فیبر نوری بلعیدن شود.

او این مصوبه را معرفی شده است مقامات برای اجرای ساختار عظیم سراسری بهبود فیبر نوری در ملت دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: همراه خود ابلاغ مصوبه جدید هیئت مقامات، ظرف منصفانه به همان اندازه ۲ هفته بلند مدت فراخوان کلی داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن کار سراسری صورت خواهد گرفت به همان اندازه چالش بهبود ارتباطات پرسرعت بیشتر مبتنی بر فیبر نوری همراه خود سرعت بیشتری پیش برود.

گفتنی است وزیر ارتباطات پیش اجتناب کرده اند این ادعا کرده بود مقامات انتخاب دارد ۵ نسبت اجتناب کرده اند ۲۸ نسبت حق‌السهمی کدام ممکن است اپراتور‌های تلفن در کنار به مقامات می‌پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل سه نسبت حق‌السهم بهبود‌دهندگان وب تدریجی را به‌ عنوان معرفی شده است مقامات در چالش بهبود جامعه ورود وب تدریجی قیمت تنبل.

زارع‌پور توده ها بهبود فیبر نوری را مدل شفابخش ارتباطات ملت دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرده {است تا} سال ۱۴۰۴ بتوانند اجتناب کرده اند ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری بهره‌برداری کنند؛ هدفی کدام ممکن است تاکنون تنها به صورت مناسب ۵۰۰هزار پورت آن راه‌اندازی شده است.

همراه خود این وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنطور کدام ممکن است در گزارش فعلی رگولاتوری آمده است، انواع اشتراک فناوری فیبر نوری در ملت انبساط قابل توجهی ندارد. این درحالی است کدام ممکن است مشتریان متنوع خواهان این سرویس هستند با این حال اجتناب کرده اند کارشکنی‌ها در حاضر فیبرنوری خبر می‌دهند.

وزیر ارتباطات در این سیستم تلویزیونی روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه وعده داد همراه خود مصوبه آتی هیئت مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پای کار برخورد اپراتورها جهت بهبود فیبر نوری در ملت، طی منصفانه به همان اندازه ۲ ماه بلند مدت افراد بتوانند همراه خود وارد کردن کد پستی شخصی در مکان iranfttx.ir اجتناب کرده اند زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت فیبرکشی در محله‌شان مطلع شوند.

جایگزین افزایش تعرفه وب هستیم

زارع پور دانستن درباره افزایش قیمت وب، افزود: اپراتورها خواستند {به دلیل} تورم این سال‌ها، بسته‌های اینترنتی کدام ممکن است زیر کف قیمت بوده را بردن کنند.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند طرفی هم خواستند بسته‌های جدید همراه خود قیمت‌های جدید راه اندازی شد کنند کدام ممکن است ما جایگزین بودیم.

زارع پور تصدیق شد: به اپراتورها ادعا کردیم اگر این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به منابعی برای بهبود دارند، حتماً باید این این سیستم را حاضر دهند به همان اندازه بعد بازرسی آن را در قالب الحاقیه تغییر به تلاش کنیم.

وزیر ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات جایگزین هرگونه افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته‌های جدید است تا تضمین بدهند استاندارد جامعه را طبق منصفانه این سیستم زمانبندی خاص افزایش می‌دهند.