کاهش انبساط نقدینگی به ۳۶ سهم در سال ۱۴۰۰+ نمودار


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی مرکزی، یکی اجتناب کرده اند ارکان مهم در زمینه مدیریت نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی است کدام ممکن است درهم آمدن است حاضر داده ها مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌هنگام اجتناب کرده اند مجموعه تحولات اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} توسط موسسه مالی مرکزی به آحاد گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی می‌باشد.

این امر موجب احتمالاً خواهد بود به همان اندازه جدا از تعیین کنید‌گیری دقیق انتظارات، شرایط برای افزایش انبساط مالی نیز فراهم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی در شرایط بهتری نیازها محافظت خوب ارزش پول سراسری (مدیریت تورم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت به انبساط مالی را پیگیری تنبل. بر این ایده، در شکسته نشده مروری چکیده بر تحولات اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موسسه مالی مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به رئوس مطالب ذیل حاضر تبدیل می شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان

در شکسته نشده الگو کاهشی نرخ تورم طی تعدادی از ماه فعلی، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم سطح به سطح، دوازده‌ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهانه همراه خود کاهش نسبی در کنار بودند. {در این} ماه گروه کالا (همراه خود ضریب اهمیت ۴۸.۵ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرگروه بی نظیر آن یعنی “خوراکی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدنی‌ها” (همراه خود ضریب اهمیت ۲۵.۵ سهم) همراه خود تورم عقب کشیدن ماهانه در کنار بودند به منظور که تورم ماهانه این اقلام به همین ترتیب ۲.۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳.۶ واحد سهم نسبت به ماه در گذشته کاهش کشف شد.

با این حال در سطح مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه “مسکن، آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گاز‌ها” (ضریب اهمیت ۳۷.۱ سهم) همراه خود کاهش تورم ماهانه مواجه گردید با این حال سایر اقلام خدمتی مشابه با شاخص “خدمت در گروه بار” افزایش تورم ماهانه (۱.۱ واحد سهم) را تخصص نمودند. به طور گسترده همراه خود ملاحظه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی اجتناب کرده اند مسائل تورمی جاری اقتصاد ملت مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.

انبساط ۳۹ درصدی خوب ارزش صادرات گمرکی

در بخش خرید و فروش خارجی همراه خود ملاحظه به داده ها منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سال ۱۴۰۰ خوب ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود کدام ممکن است نشانگر افزایش ۳۹.۶ درصدی آن در مقابل همراه خود سال ۱۳۹۹ است. علاوه بر این خوب ارزش واردات گمرکی در وسط مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند افزایش ۳۶.۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

کاهش ۲ درصدی نرخ کالا دلار در سامانه نیما

تحولات بازار مناسب پول خارجی (سامانه نیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار متشکل پیشنهادات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار دسترس در بازار حواله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس کاهش کشف شد. در اسفندماه متوسط نرخ کالا دلار حواله‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس مندرج در سامانه سنا به همین ترتیب برابر ۲۴۱.۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۵.۴ هزار ریال بود کدام ممکن است نسبت به بهمن‌ماه به همین ترتیب برابر ۰.۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲.۱ سهم کاهش آرم می‌دهد.

علاوه بر این تحولات بازار بیرون از کاف حاکی اجتناب کرده اند افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه {بوده است}. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقابل همراه خود سال‌های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار پول خارجی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون از کاف اجتناب کرده اند وفاداری نسبی برخوردار {بوده است}.

در سایر بازارهای دارایی اجتناب کرده اند جمله مسکن، تجزیه و تحلیل‌ها حاکی اجتناب کرده اند افزایش شاخص “قیمت مسکن قیمت کاهش یافته‌شده” است، به‌گونه‌ای کدام ممکن است بر ایده داده ها اخذ شده اجتناب کرده اند سامانه پرونده پیشنهادات املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات ملت، متوسط قیمت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی قیمت کاهش یافته شده در شهر تهران طی اسفند‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه در گذشته ۶.۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه خیلی شبیه سال در گذشته ۱۶.۰ سهم افزایش را تخصص نمود.

این مقدار در مقابل همراه خود انبساط سطح به سطح اسفندماه سال ۱۳۹۹ (برابر ۹۳.۷ سهم) به مراتب کمتر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبین تنبل شدن موسیقی انبساط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است. شایان ملاحظه است کدام ممکن است ارقام مورد ردیابی صرفاً بیانگر تصویر عمومی اجتناب کرده اند تحولات قیمتی در شهر تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز {است تا} هنگام ارزیابی قیمت‌های محاسبه ‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در درجه مناطق مختلف شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهمگن بودن واحدهای مسکونی قیمت کاهش یافته شده (اجتناب کرده اند تذکر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون منطقه پارکینگ ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباری، استاندارد مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عناصر) مدنظر قرار گیرد.

دسترس در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند‌ماه ۶.۶ سهم نسبت {به روز} پایانی ماه در گذشته افزایش کشف شد. مورد نیاز به اشاره کردن است پوشش‌گذار مالی همراه خود رصد مستمر تحولات قیمت دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به نشان دادن های آن بر تنظیم درجه انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی صحیح را در اصل کار قرار خواهد داد.

در اسفندماه همراه خود ملاحظه به تداوم انجام عملیات بازار باز همراه خود موضع انبساطی، نرخ درآمد بازار بین بانکی الگو باثباتی را تخصص نمود. تجزیه و تحلیل الگو اصلاحات کمیت پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ آرم دهنده کدام ممکن است کمیت پیشنهادات بازار بین بانکی اجتناب کرده اند ابتدای سال به همان اندازه مردادماه الگو صعودی را تخصص نمود. {در این} مدت نرخ درآمد بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌طوری‌کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۹.۹ در فروردین به ۱۸.۲ در مرداد کاهش کشف شد. لیکن در نیمه دوم این سال همراه خود کاهش ذخایر مازاد جامعه بانکی، متوسط روزانه کمیت پیشنهادات بازار کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ درآمد افزایش کشف شد. این الگو افزایشی نرخ درآمد به همان اندازه آذر ماه شکسته نشده کشف شد با این حال در شکسته نشده همراه خود افزایش دیدنی کمیت عملیات بازار باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل افزایش دارایی ها به راحتی در دسترس است موسسه مالی‌ها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ درآمد بازار کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال روز کاری اسفندماه در درجه ۲۰.۲ سهم قرار گرفت.

رشد نقدینگی

در اسفندماه ۱۴۰۰، عمدتاً {به دلیل} کاهش انتظارات تورمی ناشی اجتناب کرده اند مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری دسترس در بازار سایر دارایی‌ها (به‌ویژه بازار بین‌بانکی ریالی)، الگو نرخ‌های بازده اسناد خزانه به طور قابل توجهی در سررسیدهای بهتر اجتناب کرده اند یکسال دسترس در بازار ثانویه نزولی شد.

رشد نقدینگی

در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ‌ بازده اسناد خزانه اسلامی همراه خود سررسید‌ یک‌ساله افزایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سررسیدهای ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه‌ساله کاهشی بود؛ به‌نحوی کدام ممکن است {در این} ماه نرخ بازده اسناد مذکور به همین ترتیب همراه خود ۰.۳۳ افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰.۰۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰.۶۲ واحد سهم کاهش نسبت به ماه در گذشته به ۲۲.۴۱، ۲۳.۰۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳.۴۲ سهم رسید. مورد نیاز به اشاره کردن است اجتناب کرده اند دی‌ماه سال ۱۴۰۰ همراه خود کاهش نرخ‌های بازده اوراق پولی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به همان اندازه بالا سال در هر ۳۰ روز به سطوح زیرین‌تر منتقل شده است.

رشد نقدینگی

در سال ۱۴۰۰ همراه خود هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، موسسه مالی مرکزی در کار با هم همراه خود موسسه مالی‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

۲- اقدامات موسسه مالی مرکزی

در خصوص تحولات کل‌های مالی مورد نیاز به ردیابی است کدام ممکن است موسیقی انبساط اساس مالی در سال ۱۴۰۰ الگو کاهشی را طی نمود، به‌گونه‌ای کدام ممکن است انبساط دوازده ماهه اساس مالی اجتناب کرده اند ۴۲.۱ سهم در مرداد ماه به ۳۱.۴ سهم در طولانی مدت سال ۱۴۰۰ رسید.

علاوه بر این کمیت نقدینگی در طولانی مدت سال ۱۴۰۰ (برابر همراه خود ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به بالا سال ۱۳۹۹ برابر ۳۹.۰ سهم انبساط یافته است.

مورد نیاز به دلیل است کدام ممکن است ۲.۷ واحد سهم اجتناب کرده اند انبساط نقدینگی در سال ۱۴۰۰ درمورد به اضافه شدن داده ها چکیده دفترکل دارایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی‌های موسسه مالی مهر اقتصاد به داده ها چکیده دفترکل دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های موسسه مالی سپه (به‌واسطه ترکیب موسسه مالی‌های متعلق به نیروهای مسلح در موسسه مالی سپه) می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده آثار مالی است.

به عبارت تولید دیگری در صورت تعدیل نتایج محافظت آماری مذکور، انبساط نقدینگی در طولانی مدت سال ۱۴۰۰ نسبت به بالا سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۳ سهم {خواهد بود}.

• انجام عملیات بازار باز همراه خود موضع انقباضی طی ۱۳ مرتبه فروش عمومی مجموعاً به خوب ارزش معاملاتی ۶۲۷.۸ هزار میلیارد ریال در قالب هماهنگی بازخرید معکوس (در بازه روزی نیمه خرداد به همان اندازه نیمه شهریور ۱۴۰۰)

• انجام عملیات بازار باز همراه خود موضع انبساطی طی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرتبه فروش عمومی مجموعاً به خوب ارزش معاملاتی ۱۴۳۷۶.۸ هزار میلیارد ریال در قالب هماهنگی بازخرید.

• استفاده موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی اجتناب کرده اند اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای تعمیر نیازهای نقدینگی جمعاً به خوب ارزش معاملاتی ۵۵۷۹.۲ هزار میلیارد ریال.

در اسفند‌ماه ۱۴۰۰ همراه خود هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، موسسه مالی مرکزی در کار با هم همراه خود موسسه مالی‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

مانده هماهنگی بازخرید

• انجام عملیات بازار باز همراه خود موضع انبساطی طی ۴ مرتبه فروش عمومی هر کدام به‌انجمن به خوب ارزش ۸۳۷.۵ ، ۸۵۵.۵، ۹۰۳.۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به خوب ارزش معاملاتی ۳۵۴۱.۱ هزار میلیارد ریال در قالب هماهنگی بازخرید همراه خود سررسیدهای ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ روزه (مانده هماهنگی بازخرید اجتناب کرده اند محل عملیات بازار باز در طولانی مدت اسفند‌ماه برابر ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال {بوده است}).

• استفاده موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای تعمیر نیازهای نقدینگی طی ۱۳ روز جمعاً به خوب ارزش معاملاتی ۱۴۰.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در طولانی مدت اسفندماه صفر {بوده است}).

• در سال ۱۴۰۰ در مجموع اجتناب کرده اند محل سهمیه ارزی این سال، حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار پول خارجی همراه خود نرخ محبوب به واردات کالاهای اساسی، دارو، از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز واکسن کرونا اختصاص کشف شد.

بر ایده ادعا وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، کارگزاری این موسسه مالی اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ به همان اندازه بالا اسفند‌ماه، سی ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مرحله فروش عمومی برگزار نمود کدام ممکن است به دلیل آن ۷۴۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق پولی اسلامی دولتی توسط موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

علاوه بر این طی ۴ مورد پذیره‌نویسی اوراق پولی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، برابر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

در مجموع، در سال ۱۴۰۰ برابر ۹۰۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق پولی اسلامی دولتی اجتناب کرده اند طریق کارگزاری موسسه مالی مرکزی به کالا سر خورد.

در اسفندماه سال ۱۴۰۰، طی برگزاری ۴ مرحله فروش عمومی اوراق پولی اسلامی دولتی، مبلغ ۳۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق پولی اسلامی دولتی توسط موسسه مالی‌ها (۲۶.۷ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹.۴ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۳.۳ سهم) خریداری شد.

به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ ۲۱ اسفند‌ماه، مبلغ ۱۵.۰ هزار میلیارد ریال اوراق پولی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. بر همین ایده، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال اوراق پولی اسلامی دولتی اجتناب کرده اند طریق ایستگاه کارگزاری موسسه مالی مرکزی فروخته شد.