کارنامه بیمه معلم به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های آتی تشریح شد


به گزارش پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر، محمد ابراهیم تحسیری در آستانه روز معلم نمائی اجتناب کرده اند شرکت ها این نمایندگی را به گروه شریف فرهنگیان تشریح کرد.

سرپرست مسئله بیمه معلم اجتناب کرده اند افزایش سقف تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب تأثیر می گذارد بیمه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همدردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همراه خود بیمه شدگان حادثه دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آنان یاد کرد کدام ممکن است {در این} ارتباط به تیز کردن بیش اجتناب کرده اند  ۲۱۰۰ فقره غرامت فوت در تأثیر کرونا با بیرون درنظر تکل محدودیت روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آن ردیابی کرد.

براساس این گزارش، بیمه معلم علاوه بر این اقدامات در سال ۱۴۰۰ این سیستم هائی کامل در سال ۱۴۰۱ برای فرهنگیان اجتناب کرده اند جمله اینکه ///در راستای اشتغالزائی فرزندان فرهنگیان احترام ساختار های مترقی در اصل کار دارد.//

{در این} راستا تصور به همراه خود حاضر تسهیلات ، پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش های تخصصی ، اعطاء کد بیمه های اقامت در کنار همراه خود رهن اشتغالزائی به فرزندان خانوار فرهنگیان انجام پذیرد.

محمد ابراهیم تحسیری در شکسته نشده تشریح شرکت ها بیمه معلم به گروه عظیم فرهنگیان طی پیام تبریکی به گروه شریف فرهنگیان ابراز داشت:

اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات ۲ م componentلفه لایتناهی جهت خوشبختی گروه بشری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشا به احوال آنان کدام ممکن است زمرد گرانبهای اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الماس ارزشمند اطلاعات را همراه خود خلوص نیت تقدیم بشر می کنند.

گروه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم فرهنگیان ایران پایین همراه خود صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استواری باورناپذیری اجتناب کرده اند این ۲ م componentلفه دفاع کردن کرده اند به همان اندازه بتوانند {به درستی} به بلند مدت سازان منتقل نمایند.

بلند مدت ایران اجتناب کرده اند آن اطلاعات آموزان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوام آن در دستان خواهید کرد مدرسین {خواهد بود}،

خواهید کرد مهرآوران راستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی کدام ممکن است همراه خود وجود عناصر برون زائی چون کرونا همچنان استوار در راه اعتلاء میهن می کوشید.

بیمه معلم بر شخصی می بالد کدام ممکن است طی این سال ها در کنار خواهید کرد اعضای خانواده {بوده است}.

ما بر این تلاشیم به همان اندازه همراه خود حاضر ساختار های مترقی به گروه فرهنگیان سهم کوچکی در سوئیچ اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات به بلند مدت سازان ایفاء کنیم.

قدم هایتان استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهتان پر رهرو باد ….

محمدابراهیم تحسیری / مدیرعامل بیمه معلم