کارت‌های بانکی مسدود نمی‌شوند/ اطلاعیه لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به معنای حضور مشتریان در شعب نیست.


کارت‌های بانکی مسدود نمی‌شوند/ اطلاعیه لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به معنای حضور مشتریان در شعب نیست.