چه خبر اجتناب کرده اند وعده اعطای رهن همراه خود وثیقه اعتبارسنجی؟


عباس حسینی عمیق وثایق اعتبارسنجی جهت اکتسابی رهن های دانش را تشریح کرد

معاون موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه وزارت اقتصاد دانستن درباره عمیق وثیقه اعتبارسنجی اظهار داشت: این وثایق ساده محدود به چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفته نیست، اما علاوه بر این اوراق مشارکت متعلقات، درآمد سهام عدالت، منابعی کدام ممکن است بابت یارانه‌ها اکتسابی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌ای کدام ممکن است می‌توانند شناخته شده به عنوان دارایی‌های مختلف شناخته شده به عنوان وثیقه قرار دهند، {در این} بسته اندیشه در مورد شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عباس حسینی، معاون امور موسسه مالی، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های دولتی وزارت اقتصاد در تشریح عمیق وثیقه اعتبارسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است ضمانت اجرایی سند بانکی وزارت اقتصاد کدام ممکن است به تازگی اجتناب کرده اند آن آشکار شد، چیست؟ تصدیق شد: در سندی کدام ممکن است آشکار شد، کمیته‌ای ویژه نظارت برای تیز کردن تسهیلات کلان پیش سوراخ بینی شده است.

علاوه بر این مدیران مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره موسسه مالی‌ها مکلف شدند کدام ممکن است طبق این سیستم زمان بندی شده این سیستم را پیش ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش آن را به وزارتخانه کشتی کنند. ما نیز پیگیری می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌ها را خدمت افراد ادعا می‌کنیم.

این سند موسسه مالی‌هایی را برای ادغام کردن می‌شود کدام ممکن است راهبری کلان آن‌ها مستقیما توسط شخصی وزارتخانه است، با این حال برداشتن به دانش این راهبردها قابلیت اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی توسط موسسه مالی‌های شخصی را هم دارد. اجتناب کرده اند آن‌ها نیز تقاضا می‌کنیم کدام ممکن است همراه خود آرزو‌ای کدام ممکن است توسط مقامات موجود است، در کنار شوند به همان اندازه خدمت بهتری را به افراد دهیم.

وعده اعطای رهن همراه خود اعتبارسنجی به مکان رسید؟

حسینی اظهار داشت: تسهیلات دانش بیشتر مبتنی بر ساده گیری در تضامین اجتناب کرده اند جمله اعتبارسنجی، طی ۲ ماه بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند حدود ۲۳۰ هزار نفر همراه خود بودجه حدود ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون تومان توانستند تسهیلات دانش بگیرند. این انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ تقریبا در گذشته تاریخی بانکداری بی سابقه است.

نمایندگی‌هایی در زمینه اعتبارسنجی داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی مجوز دارند، علاوه بر این این، جامعه بانکی هم نظام اعتبارسنجی شخصی را دارد. در آنجا میزان اقساط معوق، توانمندی پولی اشخاص حقیقی، بدهی‌های مالیاتی، چک‌های برگشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص‌های عکس دارند کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر استانداردهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی براساس آن‌ها طبقه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رتبه بندی} می شوند. سپس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند رتبه‌ای کدام ممکن است کسب می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان پولی ای کدام ممکن است دارند می‌توانند تسهیلات بانکی اکتسابی کنند.

حتی در بسته ای هم کدام ممکن است آشکار شد، وثیقه اعتبارسنجی متعددی را تحمیل کرده ایم. این وثایق ساده محدود به چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفته نیست، اما علاوه بر این اوراق مشارکت متعلقات، درآمد سهام عدالت، منابعی کدام ممکن است بابت یارانه‌ها اکتسابی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌ای کدام ممکن است می‌توانند شناخته شده به عنوان دارایی‌های مختلف شناخته شده به عنوان وثیقه قرار دهند، {در این} بسته اندیشه در مورد شده است.

چه میزان اجتناب کرده اند بدهی ابربدهکاران راه اندازی شد شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی‌ها پرداخته شده است؟

حسینی تصدیق شد: آمار دقیقی نداریم. با این حال طبق گزارشی کدام ممکن است اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها اکتسابی کرده ایم، اجتناب کرده اند فردای تخلیه لیست ابربدهکاران، به موسسه مالی‌ها مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر میزان بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط تیز کردن بدهی‌های شخصی شده بودند. این استراتژی آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است در ابتدای راه هستیم، با این حال این مسیر چون آن است در بند (د) تبصره ۱۶ قوانین بودجه موسسه مالی مرکزی مکلف به ادعا فهرست بدهکاران کلان بانکی شده، به وصول این مطالبات کمک می‌تدریجی.

این استراتژی معمولا زمان بر است، اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبالغ عظیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی‌ها خواستن به مذاکره دارد. روزی کدام ممکن است اولین گزارش اجتناب کرده اند تیز کردن این بدهکاران به انگشت ما برسد خدمت افراد ادعا می‌کنیم.

اجتناب کرده اند چه روزی شاهد کاهش مطالبات نامشخص الوصول موسسه مالی‌ها خواهیم بود؟

حسینی اظهار داشت: تخلیه لیست ابربدهکاران برای اولین بار است در گذشته تاریخی بانکداری ملت رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعا نیازمند تحویل داد زمان است. با این حال همراه خود استقبالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی جامعه بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهکاران داشتیم، به نظرم در تعدادی از ماه بلند مدت می‌توانیم اولین گزارش‌های خوشایند را {در این} زمینه داشته باشیم.

 

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان