چقدر سهام آسیاتک در بورس به کالا سر خورد؟


در دسترس بودن اولین سهام آسیاتک همراه خود کالا ۳۰۰ میلیون سهم در شرایطی به پایان رسید کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۰ هزار کد معاملاتی {در این} در دسترس بودن اولین نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر کدام ۱۹۶ سهم تعلق گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سهام نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک در این زمان در بورس در دسترس بودن اولین شد. بر ایده آمار در این زمان بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون ۵۸۰ هزارو ۱۳۲ کد معاملاتی نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۹۶ سهم به هر کد معاملاتی اختصاص کشف شد.

میزان سرمایه نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک ۳۰ میلیارد تومان است. ۱۵ نسبت این سهام وارد در دسترس بودن شد. اجتناب کرده اند این میزان ۱۲ نسبت برای عموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نسبت برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

آسیاتک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری همتای شخصی یعنی شاتل در سال ۱۳۹۶ موافقت هیئت پذیرش بورس را اطمینان حاصل شود که پذیرش در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار کسب کردند.

به همان اندازه در این زمان بیش اجتناب کرده اند ۴ سال اجتناب کرده اند این موافقت می‌گذرد. همراه خود وجود ورود آسیاتک به بورس، شاتل همچنان در صف پیش بینی قرار داد. پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است سریع ورود شاتل به بازار سهام محقق شود.

کسب اطلاعات در مورد در دسترس بودن اولین آسیاتک

نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک اجتناب کرده اند حدود ۵ سال پیش همراه خود سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی، مهیای حضور در بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن سهام بود.

حتی بعد اجتناب کرده اند درج تصویر شناخته شده به عنوان پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجدهمین نمایندگی بورسی، ضمن تخلیه همه دانش در کدال، اول آبان شبیه به سال اقدام به برگزاری مونتاژ معارفه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار روی تابلوی بورس قرار گرفت؛ با این حال به مرحله کالا سهام نرسید.

دهه ۸۰ نمایندگی آسیانک همراه خود سرمایه اولین ۱۰۰ میلیون تومانی راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی سه مرحله سرمایه شخصی را به ۲۰۰ میلیارد تومان رساند.

در مخلوط کردن سهامداری همراه خود ۷۰۶ نیروی انسانی، نمایندگی‌های مهرگان سرمایه پارس همراه خود ۳۳ نسبت، رسا سازه پی کاوان مهام همراه خود ۱۴.۵ نسبت، فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات راهبرد همراه خود ۱۲.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرتا اندیشه زیبا همراه خود ۱۰.۹ نسبت بیشترین حضور را دارند.

بر ایده مشاوره متخصصان این نمایندگی همراه خود ملاحظه به این سیستم‌های رشد در بخش شرکت ها دیتاسنتر، افزایش سرمایه حداقل ۵۰ میلیارد تومانی اجتناب کرده اند محل مطالبات سهامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شده است نقدی بعد اجتناب کرده اند در دسترس بودن اولین طی سطوح قانونی را می تواند داشته باشد.