چادرملو شفاف ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی ترین نمایندگی دسترس در بازار سرمایه است


اخیرا مطلبی همراه خود عنوان پاداش میلیاردی چادرملو به اعضای هیئت مدیره در متنوع اجتناب کرده اند کانال های دیجیتال آشکار شده است.
اینجا است کدام ممکن است افراد در نظر گرفته شده می کنند آن یک است مناسبت غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی اختراع ضروری است. نیاز آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} ایده ها نهایی تلقی شد
اجباری به اشاره کردن است تصمیم گیری حق الزحمه اعضای هیأت مدیره رویه ای است کدام ممکن است نمایندگی ها موظفند همراه خود رعایت اساسنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده ۱۳۴ قوانین خرید و فروش در مجمع نهایی روال سالیانه شخصی به تصویب برسانند. بر این ایده به استناد صورتجلسه مجمع نهایی روال سالیانه چادرملو مورخ ۱۲/۴/۱۳۰۰ مقرر شد مبلغ ۱۰ میلیارد ریال پاداش به اعضای هیئت مدیره کدام ممکن است همگی اجتناب کرده اند نمایندگان سهامداران اصلی حقوقی می باشند تیز کردن شود. . برای هر نفر منطقی۲۰۰ میلیون تومان کدام ممکن است مال عالی نفر نیست. با این حال به تماس گرفتن نمایندگی های سهامی غول پیکر واریز تبدیل می شود.
شایان اشاره کردن است کدام ممکن است این مصوبات به صورت شفاف در رسانه های تخصصی بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت یابی کدال آشکار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادرملو {به دلیل} افشای در پایان داده ها نمایندگی، افزایش مستمر انجام، افزایش سودآوری، کوشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشا بودن اولین نویسنده در سال قبلی بود. مدیریت معقول مجموعه توسط رئیس گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار اکتسابی لوح تقدیر.
روابط نهایی نمایندگی معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی چادرملو