پیامدهای پولی پذیرش مختصر مدت کودکان در بیمارستان | اطفال


استناد

دیوید سی سنهورست، مت هال، میشل ال. مسی، جسیکا ال. بتنهاوزن، جسیکا ال. مارکهام، سمیر اس. شاه، آنتونی مورتی، مهول اف راوال، یائو تیان، هایدی راسل، جاناتان هارتلی، راستین مورس، جیمز سی. پیامدهای پولی پذیرش مختصر مدت کودکان در بیمارستان اطفال آوریل ۲۰۲۲; ۱۴۹ (۴): e2021052907. 10.1542 / BDSAT 2021-052907

دانلود فایل استناد: