وزیر اقتصاد سازماندهی سامانه دیجیتال بیمه را تایید کرد


وزیر امور مالی و دارایی در بازدید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند شعب بیمه ایران در جنوب تهران سازماندهی سامانه اینترنت اطمینان حاصل شود که بردن مراجعات حضوری برای بدست آمده خسارت و پیوند تجهیزات های مختلف مرتبط همراه خود سوئیچ سند را تایید کرد. . برای همدیگر.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند دکتر خاندوزی، {در این} بازدید کدام ممکن است مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران نیز حضور داشت، همراه خود مشتریان ذکر شد و گو کردم و توسعه حاضر شرکت ها به مردمان در بخش های مختلف این را تجزیه و تحلیل کردم. این بخش دستورالعمل ها مورد نیاز را برای تعمیر مشکلات آنان صادر کرد.

خندوزی در محیط این بازدید به سوالات خبرنگاران رسانه سراسری پاسخ داد.

دکتر خاندوزی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر این سیستم وزارت امور مالی و دارایی برای تعمیر مشکلات مشتریان شعب نمایندگی های بیمه به طور قابل توجهی مشکلات درمورد به بدست آمده غرامت، ذکر شد: بلافاصله در بازدید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند شعب نمایندگی های بیمه در بخش های نمایندگی های بیمه ایران در جنوب تهران همراه خود حضور مشاوران تاخیر صورت گرفت و قرار شد این موضوع پیگیری شود حتی وقتی تخصص کم باشد می توانند آن را تعمیر کنند از {افرادی که} برای رفع اشکال مراجعه می کنند. اشکال نباید اجتناب کرده اند کسب و معامله آنها در اطراف شود و این است تاخیرها قابل دستیابی است باعث محرومیت این اشخاص حقیقی در آن روز هر دو ساعات شود، متعاقباً هر تاخیری مشکلاتی را برای خریداران به در کنار ممکن است داشته باشد و باعث نارضایتی آنها تبدیل می شود.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم درمورد به موضوع سقف جبران خسارت در اتصال همراه خود {دستورالعمل ها}، قیمت های مصوب واحد تولیدی های خودروسازی ملت و قیمت اجزا دسترس در بازار است و {در این} راستا مدیرعامل نمایندگی خودروسازی بیمه ایران ذکر شد: تجزیه و تحلیل ها باید به گونه ای باشد کدام ممکن است رضایت مردمان و مشتریان را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد همراه خود تاکید بر اینکه طبق اظهارات مشتریان، غرامت پرداختی بیمه حتی نیمی اجتناب کرده اند خسارت دقیق را جبران نمی شود، تاکید کرد: {در این} راستا مقرر شد تجهیزات اجرایی برای افزایش رضایت مشتریان راهکارهایی حاضر دهد.

خندوزی پرونده دیجیتال را تایید کرد

خاندوزی یکپارچه داد: جدا از این موضوع سوم درمورد به مراجعات مکرر، حضور مردمان و صف هایی است کدام ممکن است برای تیز کردن غرامت تحمیل تبدیل می شود و در برخی زمان ها کیلومترها صف تشکیل تبدیل می شود و {در این} راستا بیمه ایران است. قول داد کدام ممکن است در عید فطر سیستم را به صورت اینترنت آزمایش کرد.”

دکتر افزود. خوندوزی: در تذکر داریم اجتناب کرده اند خردادماه این سامانه را {در سراسر} ملت برای اضافه کردن مدارک در آنلاین پیاده سازی کنیم به همان اندازه فایل ها با بیرون حضور فیزیکی مردمان و در آنلاین ذخیره شوند و تولید دیگری شاهد صف و ازدحام شعب نباشیم.

دکتر خوندوزی یکپارچه داد: موضوع عکس کدام ممکن است بیمه مرکزی باید همراه خود جدیت آن را پیگیری تدریجی، سوئیچ اسناد بین تجهیزات هاست کدام ممکن است ربطی به اشخاص حقیقی ندارد و اسناد حاضر شده توسط ناگا و سایر نهادها باید به تجهیزات های تولید دیگری منتقل شود و در کمترین زمان قابل دستیابی باشد. زمان، سوئیچ کار.» اسناد باید بین تجهیزات ها ساخته شود، از نیازی به جابجایی اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند دستگاهی به تجهیزات تولید دیگری نیست.

دکتر خندوزی افزود: نمودارها باید به صورت اینترنت به نمایندگی های بیمه کشتی شود و این است اصل کار عظیم مقامات برای سوئیچ اینترنت اسناد است به گونه ای کدام ممکن است مقامات الکترونیک فروش شود به همان اندازه مردمان نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند و نباشند. مختل.” “

دکتر خندوزی در یکپارچه این ذکر شد و گو در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگاری کسب اطلاعات در مورد وضعیت سامانه کامل خرید و فروش ذکر شد: بخش بزرگی اجتناب کرده اند پیوند گمرک ما به سامانه کامل خرید و فروش {انجام شده} است و کارکنان مشترکی همراه خود وزیر تشکیل داده ایم. صمت کدام ممکن است دارند کار می کنند و کمیسیون بی نظیر ۹۰ مجلس نیز به صورت سرزنده و مؤثر نظارت می کنند و ما تقریبا {هر ماه} مونتاژ مانیتور برای تیز کردن کار داریم.

وزارت اقتصاد جاده قرمزی برای ورود بدهکاران بانکی ندارد

خوندوزی در {پاسخ به} سوالی در {پاسخ به} سوالی ذکر شد: برای تخلیه لیست بدهکاران اصلی جامعه بانکی با بیرون جاده بنفش فوق العاده قابل توجه هستیم.

دکتر افزود. خوندوزی: یکی اجتناب کرده اند مدیران موسسه مالی‌های دولتی در تماسی گفتن کرد کدام ممکن است برخی وزارتخانه‌ها و گروه‌های دولتی جزو بدهکاران اصلی قرارداد هستند و من می خواهم پاسخ دادم در صورتی کدام ممکن است باید به تجهیزات‌های دولتی حتی وزارت اقتصاد وارد شود. آنها در لیست قرار می گیرند.» به همان اندازه این مار به شما فرصت دهد رفتار محاسباتی خطا را اصلاح تدریجی و به خیر آنها الهام بخش تدریجی.

دکتر قندوزی افزود: در سطوح بعدی مختصر نخواهیم به اینجا رسید و مقامات قابل توجه است و آن یک است امر اساسی است و وزارت اقتصاد با بیرون هیچ گونه امتیاز و جاده قرمزی به این مد یکپارچه خواهد داد.

وزیر اقتصاد نیز {در این} بازدید ذکر شد و گوی مستقیمی همراه خود مددجویان داشت و اجتناب کرده اند نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت و اجتناب کرده اند مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران کدام ممکن است {در این} بازدید حضور داشت نیازمند تعمیر این مشکلات شد.