وزن بلند مدت: در تقاطع پزشکی، نژادپرستی و فمینیسمتصویر خبریحقوق باروری، مبانی سقط جنین، آزمایش‌های واکسن، دانش نادرست با توجه به تأثیر کووید بر باروری – اینها برخی اجتناب کرده اند موضوعات جدید در اطلاعات هستند کدام ممکن است به تحقیقات ناتالی والدز نیز درمورد می‌شوند.