هادی خانیکی، ادوارد سعید – پایگاه خبری-تحلیلی تفاهم اینترنت


*جواد گودرزی

رشید خلیدی، درک فلسطینی تحقیق خاور‌میانه در دانشکده‌های کلمبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیکاگو دانستن درباره دوران ابتلای« ادوارد سعید» شرق شناس celeb به بیشتر سرطان ها خون به صراحت می گوید:“ او در دوازده سال، اجتناب کرده اند زمان پیش آگهی بیماری‌اش، بیش اجتناب کرده اند آنچه ما در یک واحد هر دو ۲ مسکن درست آرزوی انجامش را داشته باشیم، ورزش آموزشی انجام داد.”.

سخن اجتناب کرده اند درک عظیم ، هادی خانیکی گران است که اکنون در هنگامه ی ابتلا به بیماری خویش،  همچنان پر صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر توان به ذکر شد وگو می اندیشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می نویسدو همراه خود ضمانت  درست -که بحق ستودنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایل احترام است – اجتناب کرده اند امید هایش به مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش مقالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق آثارجدیدش می گوید.

در همین ده زمانی که اجتناب کرده اند ابتلایش به بیشتر سرطان ها پانکراس خبر داده است حداقل ۲ نظر مقاوم نوشته است :

نظر اول گذشته تاریخی ۲۹فروردین در روزنامه اعتقاد همراه خود عنوان  « درد که کسی را نمی کشد» چاپ شد،  لبریز اجتناب کرده اند امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع در همین مطلب است که سرفصلی جدید به تماس گرفتن «همزیستی بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات» را  به اطلاعات امروزمان فراهم می کند، شبیه به موضوعی که او به جد در درسهایش به ما می ذکر شد: «در حیطه علوم ارتباطات نمانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان کنید رشد همه جانبه ، به همه موضوعات  فرابخشی بیندیشید.»

در نظر دوم هم که همراه خود عنوان « ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه درد» در روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه در روزنامه اعتقاد به زیور چاپ آراسته شد ، بازهم بین ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانپزشکی همراه خود ردیابی به «انگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «استیگما»،  پیوند می زند، اجتناب کرده اند اینفودمی کرونا درگیر است، به صورت بندی های ذکر شد وگو همراه خود اسناد در باب دغدغه هایی برای بلند مدت ایران ردیابی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح طلایی این نظر می گوید : «تصویر مسکن سرطانی ، تصویر بالا همه آرمان ها، نیازها، کنش ها ،  تکاپوها برای هر کس نیست»

این دلیل است است که به خودم جرات می دهم او را همراه خود ادوارد سعیدی ارزیابی کنم که رشید خلیدی همراه خود حسرتی زاید الوصف او را توضیح دادن می تنبل.

موضوع آنجا جالبتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب تر تبدیل می شود که بدانیم دکتر هادی خانیکی در کمتر عالی ماه جدیدترین هم- همراه خود اطلاع اجتناب کرده اند میزبانی مهمانی نه چندان احترام –  چهره ای سرزنده، پرتوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا اجتناب کرده اند خودش را در دنیای روشنفکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب نظران  ترسیم کرده است .

در نظر « امید با بیرون خوش سوراخ بینی» که درروز یکشنبه ۲۱ فروردین در روزنامه  اعتقاد به چاپ رسیده همچنان اجتناب کرده اند امید می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد دارد که امید محرکه نیرومندی برای چیرگی بر دشواری های گوناگون است.

در میزگرد «امکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو در ایران»  که بیستم فروردین برگزارشد،  همراه خود ردیابی به اینکه شخصی اجتناب کرده اند منتهی الیه عدم ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو به منتهی الیه ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو رسیده است می گوید: «انحصار در کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید متکلم وحده شدن مناسبتی همراه خود دیالوگ ندارد». او {در این} میزگرد اجتناب کرده اند دنیایش که بر سه اساس اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بناشده است می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند:« جایگاه ذکر شد ودر مناسبات استاندارد ما قویتر اجتناب کرده اند مناسبات اخیر ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هعمین هدف است که در امروز مکانی برای ذکر شد وگو نداریم»  . وی {در این} میزگرد هم به روال شبیه به درس های آموزشی به اخلاق نقبی می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید:« یکی اجتناب کرده اند فراهم می کند باور ذکر شد وگو بر خورداری اجتناب کرده اند اخلاق ذکر شد واست»

در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایسنا روز دوم اردیبهشت رو خروجی خبر گزاری ایسنا قرار گرفت:  شبیه به الگو اداوراد سعید در زمان ابتلا به بیشتر سرطان ها خون را تکرار می تنبل آنجا که ادعا می کند:

«اجتناب کرده اند جایگزین بیشتر سرطان ها استفاده می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب هایی را که جایگزین نکردم، به خودت را پیدا کن می رسانم. یکی اجتناب کرده اند کتاب ها دانستن درباره ی گزیده مباحثی است که دانستن درباره ی مانوئل کاستلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ی جامعه ای داشتم. کتاب تولید دیگری همراه خود کمک عده ای اجتناب کرده اند دوستان که در وسط ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری همراه خود ممکن است درس داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه آب هست، در جاری نگارش است. علاوه بر این کتابی همراه خود موضوع کرونا تصور به تالیف شود؛ دانستن درباره ی آنچه که {در این} مدت در زمینه ارتباطات سلامت رخ داد. علاوه بر این در جستجوی این هستم درس هایی در وسط کارشناسی همراه خود موضوع ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد که حدس و گمان های نوین ارتباطات رشد را در برمی گیرد، پایان دادن کنم. خوشبختانه کتابی را هم برای آنچه که در وسط ارشد ممکن است مفید باشد، همراه خود محوریت مباحث مرحوم دکتر تهرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان «اندیشه پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ی سراسری در ایران» را قبلا به اتمام رسانده ام که توسط دست تخلیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل یکی ـ ۲ ماه بلند مدت آشکار خواهد بود.»

تفسیر این همه توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید در {کسی که} در توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خردمندی اش  اش شکی نیست ،نماد می دهد که درک خانیکی دارد همراه خود بازدید کننده ناخوانده اش مسکن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز همراه خود او در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو است.قطعا همراه خود شناختی که ازاو موجود است، او فعالتر اجتناب کرده اند در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر تلاشگرتر اجتناب کرده اند همه سالیان عمرش خواهد بود واین آرزوی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دوستدارانش است که:  همچنان قلمش مانا باشد ، اندیشه اش گشوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشش افزون به همان اندازه بتوانبم اجتناب کرده اند سرچشمه دانشش بهره مند باشیم.را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع اگر به قابل مقایسه با ادوارد سعید مارا بازدید کننده مسکن نامه ای به قلم خودش نیز تنبل، بیشتر می توانیم اورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودآگاهی اورا نیز درک کنیم. آمین

# پی نوشت: ادوارد سعید شرق شناس معروف  در سال (-۱۹۳۵) در بیت المقدس فلسطین د به دنیا به اینجا رسید. تحصیلاتش را در شبیه به جا، قاهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماساچوست به انجام رسانید در سال ۱۹۴۷ پدرو مادر سعید به مصر کوچ کردند در ۱۷ سالگی به توصیه خانوار عازم امریکا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش شخصی را در دانشکده‌های پرینستون را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاروارد در موضوع ادبیات تطبیقی به بالا رساند.وی به زبانهای انگلیسی، فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی مسلط بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زبانهای اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاتین نیز اعلان داشت. در سال ۱۹۹۱ پس اجتناب کرده اند عالی معاینه پزشکی سعید به بیماری لاعلاج شخصی ، بیشتر سرطان ها خون، پی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه به همان اندازه هنگام مرگش یعنی در کل ۱۲ سال در عین نبرد‌ای خستگی ناپذیر همراه خود این بیماری یکی اجتناب کرده اند غنی ترین دوران‌های آفرینندگی آموزشی‌اش را تحریک کردن کرد. مسکن نامه اداورد سعید هم در همین دوران به تماس گرفتن Out of Place  به معنای بی جایی هر دو ناکجایی یکی اجتناب کرده اند زیباترین آثار این منتقد باکلاس است .