نوسان دسترس در بازار/ معامله دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا


قیمت طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار در این زمان ۱۴۰۱/۰٢/۰۵

در این زمان قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار نسبت {به روز} قبلی کاهش کشف شد، قیمت پول نقد امامی هم همراه خود افت ۱۵ هزار تومانی کدام ممکن است داشت به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست هزار تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در این زمان قیمت ها دسترس در بازار نسبت {به روز} قبلی الگو نزولی را تخصص کرد.

قیمت اونس طلا در این زمان

هر اونس طلا، در این زمان به ۱,۹۲۳ (منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه) دلار رسید کدام ممکن است نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز فعلی هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار اصلاح نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۱,۹۲۳ -۹.۱۰ -۰.۴۸ ۰۹:۰۰
۱,۹۳۲ -۴.۹۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۱,۹۳۷ -۳.۰۰ -۰.۱۶ ۳ روز پیش

 

فینال نرخ خوب و دنج طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا زیرین به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب و دنج طلا ۱۸ عیار، در این زمان به ۱,۲۸۷,۸۰۰ (منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد) تومان رسید کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز فعلی هر خوب و دنج طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار اصلاح نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۱,۲۸۷,۸۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۱۳ ۱۱:۲۳
۱,۲۸۹,۴۰۰ -۱۸,۵۰۰ -۱.۴۴ روز گذشته
۱,۳۰۷,۹۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۲ ۴ روز پیش

 

فینال نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

علاوه بر این هر مثقال طلا ۱۸ عیار همراه خود کاهش ۰.۰۵ درصدی نسبت {به روز} در گذشته ، ۵,۵۸۱,۰۰۰ (۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هزار) تومان تخفیف شد.

فینال نرخ دلار دسترس در بازار آزاد

قیمت دلار دسترس در بازار آزاد، در این زمان به ۲۷,۸۲۰ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست ) تومان رسید کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار دسترس در بازار متشکل در این زمان

دلار دسترس در بازار متشکل در این زمان همراه خود افزایش ۰.۱۷ درصدی، اجتناب کرده اند ۲۵,۱۹۹ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ) تومان به ۲۵,۲۴۲ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز فعلی دلار دسترس در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار اصلاح نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۲۵,۲۴۲ ۴۳ ۰.۱۷ ۱۱:۲۲
۲۵,۱۹۹ -۱۹ -۰.۰۸ روز گذشته
۲۵,۲۱۸ ۶۹ ۰.۲۷ ۴ روز پیش

 

قیمت یورو در صرافی سراسری در این زمان

یورو در صرافی سراسری در این زمان همراه خود کاهش ۰.۱۷ درصدی، اجتناب کرده اند ۲۸,۷۹۳ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ) تومان به ۲۸,۷۴۳ (بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ) تومان رسید.

قیمت پول نقد امامی در این زمان

قیمت پول نقد امامی به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست هزار) تومان رسید کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز فعلی پول نقد امامی
قیمت (تومان) مقدار اصلاح نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۲ ۱۱:۲۹
۱۳,۲۱۵,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ -۰.۹۹ روز گذشته
۱۳,۳۴۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۱ ۴ روز پیش

 

قیمت نیم پول نقد در این زمان

نیم پول نقد، در این زمان به ۷,۱۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد هزار) تومان رسید کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز فعلی نیم پول نقد
قیمت (تومان) مقدار اصلاح نسبت اصلاح گذشته تاریخی
۷,۱۸۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۲۱ ۱۱:۲۳
۷,۱۹۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۷ روز گذشته
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۶ ۴ روز پیش

 

قیمت ربع پول نقد در این زمان

علاوه بر این ربع پول نقد همراه خود کاهش ۰.۳ درصدی نسبت {به روز} در گذشته ، ۴,۲۳۰,۰۰۰ (۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی هزار) تومان تخفیف شد.

فینال نرخ پول نقد گرمی

هر پول نقد گرمی دسترس در بازار خانه هم ۲,۵۷۸,۰۰۰ (۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار) تومان قیمت خورد.