نتیجه گیری این سیستم‌های سال ۱۴۰۰- پایگاه خبری تفاهم اینترنت


مدیرعامل نمایندگی احیا استیل احساس گفتن کرد: نیازها این نمایندگی در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف به طور قابل توجهی بخش ساخت مطابق همراه خود قابلیت اسمی نتیجه گیری کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت، عطارد گودرزی اظهار داشت: میزان ساخت آهن اسفنجی نمایندگی احیا استیل احساس در سال ۱۴۰۰ (همراه خود وجود قطعی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در بخشی اجتناب کرده اند ایام سال) به ۸۰۰ هزار تن رسید کدام ممکن است برابر قابلیت اسمی است.
وی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی تعهد فاز ۲ نمایندگی نیز در جاری حاضر به ۵۳ نسبت رسیده است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود امتحان شده همه همکاران به همان اندازه نوک سال جاری شاهد ایجاد آزمایشی آن باشیم. این سیستم افتتاح مناسب در بهار سال ۱۴۰۲ {خواهد بود}.
گودرزی شکسته نشده داد: نمایندگی احیا استیل احساس در سال قبلی موفقیت‌هایی کسب کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی اساساً مبتنی بر این سیستم، تعیین ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های سازمانی بر مقدمه مانکن FMEA، بازنگری فرایندهای سازمانی براساس مانکن APQC، تدوین سند این سیستم‌ریزی تکنیک میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت، استقرار سیستم MIS در بخش‌های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار احساسی افزار هوش تجاری(BI) است.
وی همراه خود ردیابی به نامگذاری امسال به ” ساخت، داده ها بنیان، اشتغال آفرین “، در خصوص این سیستم های سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: نمایندگی برای نتیجه گیری مانترا امسال، در جهت ساخت حداکثری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد مطابق قابلیت اسمی تاسیسات تولیدی گام خواهد درو کردن کدام ممکن است {این مهم} در تدوین این سیستم ساخت سال جاری در اصل کار قرار گرفته است.
گودرزی افزود: اجتناب کرده اند اهم نیازها عملیاتی سال ۱۴۰۱ می‌توان به نتیجه گیری این سیستم ساخت مطابق قابلیت اسمی، پایان دادن فاز ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی خوب و دنج آن به همان اندازه نوک سال، نتیجه گیری این سیستم زمانبندی تعهد های رشد، مدیریت مصارف انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش توقفات ساخت شناسایی برد.
نمایندگی احیا استیل احساس همراه خود قابلیت ساخت سالانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مجتمع تجاری غول پیکر قلمرو در مرحله سه شهرستان احساس، رابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزوئیه است کدام ممکن است در سال ۱۳۹۸ افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده رسیده است.