نئوبانک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکداری شناخته شده به عنوان عالی سرویس؛ فرصتی برای موسسه مالی‌های بومی


مشارکت نئوبانک‌ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات بانکداری عادی به مدلی اجتناب کرده اند بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس نمو پیدا کرد. بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس به فین‌تک‌ها اجازه می‌دهد به پلتفرم عملیاتی عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اساسی بانکی ورود داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اصطلاح «نئو» برای توضیح دادن چیزی جدید، معاصر، متحول هر دو اصلاح‌شده به کار می‌رود. نئوبانک‌ ها شبیه به فین‌تک‌هایی هستند کدام ممکن است پلتفرم بانکداری عادی را به مشکل می‌کشند.

نئوبانک‌ ها معمولاً به‌عنوان عالی اصرار انصافاًً دیجیتالی به بازار می‌آیند.

آنها همراه خود هدفی خاص با بیرون اینکه حضور فیزیکی داشته باشند، بر مجموعه‌ای محدود اجتناب کرده اند محصولات هدفمند می‌شوند.

اگرچه نئوبانک‌ها مربوط به موسسه مالی‌های دیجیتالی هستند، با این حال معمولاً قانون اساسی بانکی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان شخصی را اجتناب کرده اند طریق موسسات مناسب حاضر می‌کنند.

یکی اجتناب کرده اند الگوی‌های نئوبانک‌ ها «Chime» است.

«Chime» عالی نمایندگی فناوری پولی آمریکایی است کدام ممکن است همراه خود اندیشه حاضر حساب‌های جاری با بیرون قیمت، همراه خود ورود زودهنگام به تیز کردن‌های سپرده مستقیم وارد بازار شد.

به منظور که نسبت درآمد سالانه تهاجمی را به صاحبان حساب تیز کردن می‌تنبل.

این نمایندگی اساسنامه بانکی ندارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {نمی تواند} به طور قانونی محصولات بانکی شخصی را حاضر دهد، بجز شریکی همراه خود قانون اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسنامه پولی داشته باشد.

به همین خاطر، «Chime» انتخاب گرفت ارائه دهندگان شخصی را اجتناب کرده اند طریق «The Bankcorp Bank» حاضر دهد.

فین تک

نئوبانک شناخته شده به عنوان عالی سرویس

مشارکت نئوبانک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات بانکداری عادی به مدلی اجتناب کرده اند بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس نمو پیدا کرد.

بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس به فین‌تک‌ها اجازه می‌دهد به پلتفرم عملیاتی عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اساسی بانکی ورود داشته باشند.

مانکن‌های مختلفی اجتناب کرده اند بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس موجود است، با این حال به طور گسترده، این مانکن به موسسه مالی‌ها اجازه می‌دهد به همان اندازه به پلتفرمی کدام ممکن است امکان مشارکت نئوبانک‌ ها در آن موجود است، «برچسب سفید» بزنند.

این در حالی است کدام ممکن است این روابط نیازمند برخی فناوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیدگی‌های درمورد به انطباق همراه خود اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات هستند.

در واقع مانکن‌های مختلفی نیز {در این} خانه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان می‌توانند راه‌رفع‌هایی در بخش‌های یکپارچه‌سازی فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق همراه خود اصول هر دو تصرف درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه را حاضر دهند.

فین تک

نئوبانک فرصتی پیش روی موسسه مالی‌های بومی

نئوبانک‌ هایی کدام ممکن است به همدست بانکی خواستن دارند، باید برای ورود به پلتفرم بانکی قیمت‌ای را تیز کردن کنند.

معمولاً موسسه مالی‌ها می‌توانند بابت محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان شخصی، مربوط به حاضر راه‌رفع‌های اعتبارسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر انطباق بر اصول، قیمت‌ای را اکتسابی کنند.

علاوه بر این این، بانکی کدام ممکن است این مشارکت را حاضر می‌دهد، پیش بینی دارد کدام ممکن است به سپرده‌ها هر دو رهن‌ها ورود داشته باشد، چرا کدام ممکن است دارنده دقیق حساب‌های حال {در این} قرارداد شخصی موسسه مالی است، اگرچه این امر لزوماً برای خریدار آخرین نئوبانک شفاف نیست.

نئوبانک‌ هایی کدام ممکن است دبیت مقوا‌ هر دو مقوا‌های اعتباری حاضر می‌دهند، درآمد پایاپایی را نیز کسب می‌کنند، کدام ممکن است موسسه مالی می‌تواند میزان آن را پیش‌سوراخ بینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم شخصی را درو کردن تنبل.

{به طور خلاصه}، موسسه مالی‌های بومی می‌توانند رهن‌ها، سپرده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای با بیرون بهره را اجتناب کرده اند طریق مشارکت همراه خود نئوبانک ها افزایش دهند.

علاوه بر این این، موسسه مالی‌ها همراه خود تحمیل کار با هم همراه خود فین‌تک‌ها می‌توانند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان شخصی را اجتناب کرده اند طریق مشارکت‌های مترقی افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت شخصی را برای ترکیب همراه خود حاضر‌دهندگان ارائه دهندگان طرف سوم افزایش بخشند.

بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس به موسسه مالی‌ها اجازه می‌دهد به همان اندازه اجتناب کرده اند کانال‌های نوظهور برای تحمیل اتصال همراه خود مشتریان جدیدی کدام ممکن است در پایان به ارائه دهندگان بانکی خواستن دارند، استفاده کنند.

همراه خود وجود اینکه نئوبانک‌ ها مربوط به موسسه مالی‌ها به نظر می رسد می‌شوند، امابه هر جاری به حداقل یک حامی بانکی خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های بومی باید اجتناب کرده اند طریق کانال‌های جدید انبساط کنند.

بانکداری شناخته شده به عنوان سرویس عالی راه منحصر به شخص برای افزایش انبساط، افزایش جریان‌های درآمد با بیرون بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قابلیت‌های فناورانه جدید است.

همراه خود این جاری، حق ورود به این خانه درهم آمدن است درک عمیق ساختار، روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف است.

مترجم: فرزانه اسکندریان
تأمین: