موسسه مالی مسکن به شرکت ها مقوا به DJP Card اضافه شد


اواخر سال قبلی، این سیستم تیز کردن DJP مدل مقوا به مقوا جدیدی را ایجاد کرد. اکنون موسسه مالی مسکن به اپلیکیشن اضافه شده {است تا} افرادی که {در این} موسسه مالی حساب دارند بتوانند اجتناب کرده اند پتانسیل ها جالب ابر اپلیکیشن دیجی پی استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی دیجی پی، در بروزترین tp-date {به روز} رسانی سرویس مقوا به مقوا این اپلیکیشن، منصفانه موسسه مالی مسکونی نیز به موسسه مالی های صادرکننده اضافه شده است. آمار گزارش سالانه دیجی‌پی آرم می‌دهد کدام ممکن است در سال قبلی سرویس مقوا به مقوا ترجیح‌ترین سرویس این اپلیکیشن {بوده است}.

مدل جدید هر مقوا این این سیستم سوئیچ پول را فوری‌تر، ساده‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌تر اجتناب کرده اند همه وقت می‌تنبل.

مقوا های مبدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان تعطیلات را برای عجله پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده کنید، شماره مقوا های مهم را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالای لیست مقوا حاضر دهید، مقوا های تکراری را تنها همراه خود تعدادی از کلیک کردن تحمیل کنید، رمز حرکت پویا را به طور خودکار همراه خود احراز هویت مصرف کننده وارد کنید، نظر هایی برای تراکنش ها اضافه کنید، شماره مقوا ها را ساده همراه خود آن به اشتراک بگذارید. تعدادی از کلیک کردن، افزودن موسسه مالی مسکن به موسسه مالی های مبدا تخفیف تنها تعدادی از الگوی اجتناب کرده اند مشخصه های این مدل جدید است.

جدا از اشیا فوق، چیدمان خوب حاضر مقوا های مبدا، مکان تعطیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به در کنار سادگی تخصص کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس مقوا جدید به صورت خوب به این مدل جدید اضافه شده است.

یکی اجتناب کرده اند سود های مدل مقوا جدید مقوا اپلیکیشن دیجی پی خواستار فوری مقوا های بانکی بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان تعطیلات است. این بدان معناست کدام ممکن است تولید دیگری نیازی به صرف زمان زیادی برای خواستار شماره مقوا ندارید.

{در این} مدل قابلیت انتخاب دادن به شماره مقوا های پرکاربرد در لیست مقوا های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن ها در بالای لیست نیز اضافه شده است.

جدا از این برای تراکنش های مکرر تولید دیگری نیازی به وارد کردن تمامی دانش مقوا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعدادی از کلیک کردن آسان می توان اجتناب کرده اند لیست معمولی ترین تراکنش های مقوا به مقوا، عملیات مشخص شده را محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ را سوئیچ داد.

حالت رمز حرکت پویا نیز به تولید دیگری مشخصه های شرکت ها مقوا به مقوا دی جی اضافه شده است. یعنی تولید دیگری نیازی به کپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیست هر دو تایپ رمز حرکت پویا نیست! همراه خود رسیدن پیامک بانکی، اپلیکیشن دیجی پی همراه خود کسب اجازه اجتناب کرده اند مصرف کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ۱۰۰% مثبت رمز پویا را در شکل مربوطه وارد می تنبل.

{در این} مدل امکان افزودن نظر برای تراکنش ها نیز موجود است. کاربرانی کدام ممکن است قابل دستیابی است انگیزه واریز را فراموش کرده باشند می توانند نظر کوتاهی اجتناب کرده اند تراکنش بنویسند.

نکته تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است همراه خود مقوا DJPC جدید شخصی به سادگی می توانید شماره مقوا شخصی را تنها همراه خود تعدادی از کلیک کردن آسان همراه خود دیگران به اشتراک بگذارید. به این انجمن تولید دیگری نیازی به تایپ مجدد شماره مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی آن در اپلیکیشن های پیام رسان نیست.

اگر در موسسه مالی خوابگاه هر دو هر بانکی کدام ممکن است عضو جامعه شتاب است، حساب کاربری دارید، مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند تمامی این پتانسیل ها جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ پول به فوری ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت ترین فرآیند قابل دستیابی، می توانید اپلیکیشن تیز کردن DJP را اجتناب کرده اند موقعیت یابی مناسب دانلود کنید. آنلاین موقعیت یابی نمایندگی هر دو فروشگاه های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی گوشی خوب خواهید کرد. خودت نصب کن