مفهوم اهمیت دارد: ترس اجتناب کرده اند جنایت چگونه بر تأیید ریاست جمهوری تأثیر می گذاردتصویر خبریدانشمندان علوم سیاسی در دانشکده واشنگتن در عرف لوئیس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند داده‌های نظرسنجی گالوپ اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۰ به همان اندازه ۲۰۱۹ در ۴ مقامات ریاست‌جمهوری، اولویت با توجه به جنایت، نژاد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر حزب سیاسی رئیس‌جمهور با توجه به اینکه خواه یا نه آمریکایی‌ها روسای جمهور را در قبال جنایت پاسخگو می‌دانند، دریافتند.