مراسم معارفه سرپرست روابط کلی وامور بین الملل بیمه ایران برگزار شد


مراسم معارفه داود سیاح سرپرست روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل بیمه ایران همراه خود حضور دکتر عبدالصمدخدامی سرپرست معاونت حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق امور استانها شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها، درگیری آرا سرپرست مدیریت حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی مونسان سرپرست محل کار کل سرپرست مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند کارگران روابط کلی وامور بین الملل برگزارشد.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت، دکتر خدامی در مراسم معارفه اجتناب کرده اند شرکت ها ولی مهدی پور، سرپرست سابق تحسین وداود سیاح را بعنوان سرپرست کل جدید راه اندازی شد نمود.
خدامی {در این} مراسم، تاکید کرد: روابط کلی بعنوان خوب مجموعه واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم، در جهت اطلاع‌رسانی وگسترش سنت بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توجه اصولاً مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه گذاران اجتناب کرده اند شرکت ها نمایندگی، عملکرد مهمی را ایفا می تنبل، قطعا همراه خود حضور سرپرست جدید شاهد اتفاقات خوبی در بخش {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم اصولاً همراه خود همه بخش های داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون سازمانی خواهیم بود.
سرپرست مدیریت روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل {در این} مراسم ضمن تکریم زحمات مدیران سابق روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به توقعات مدیریت ارشد نمایندگی اجتناب کرده اند روابط کلی، عنوان کرد: روابط کلی در تعدادی از سال فعلی عملکرد فوق العاده مهمی در گروه ها پیدا کرده است. همراه خود ملاحظه به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی در فضای گروه همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذاری دنیای آنلاین ما در {اطلاع رسانی}، همراه خود طراحی این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارایه راه حل ها کارشناسی، درصدد ارتقاء جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد روابط کلی در مجموعه بیمه ایران هستیم.