مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب شد


در حکمی از سوی دکتر جعفر صفایی مزید، مدیرعامل بانک سینا ، امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.
وی پیش از این مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، بانک دی، بیمه تعاون و… را عهده دار بوده است .