مدیریت سازمان‌های پروژه‌گرا / حلقه گمشده هدایت و نظارت


بسیاری از سازمان ها به جای پرداختن به حاکمیت سازمانی به کنترل پروژه ساده متوسل می شوند، در حالی که روش های کنترل بدون سیستم های حاکمیتی، دستیابی به ارزش های مطلوب را به چالشی تبدیل می کند. برای پیاده سازی حاکمیت سازمانی پروژه محور، استفاده از استاندارد ISO21505 می تواند بسیار موثر باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدیریت و حکمرانی با یکدیگر متفاوت هستند و درک درست این تفاوت است که منجر به کسب مزایای نظارتی می شود.

بسیاری از سازمان ها به جای پرداختن به حاکمیت سازمانی به کنترل پروژه ساده متوسل می شوند، در حالی که روش های کنترل بدون سیستم های حاکمیتی، دستیابی به ارزش های مطلوب را به چالشی تبدیل می کند.

مدیریت پروژه بر انجام درست پروژه تمرکز دارد، در حالی که مدیریت پروژه محور بر انجام پروژه صحیح تمرکز دارد. البته مدیریت پروژه و حاکمیت سازمانی ضروری، ضروری و مکمل یکدیگر هستند.

حکمرانی و مدیریت

برای درک بهتر تفاوت بین حاکمیت و مدیریت می توانید به تعاریف هر دو توجه کنید.

مدیریت به پنج کارکرد زیر توجه دارد:

برنامه ریزی و پیش بینی

سازمان دادن

زیرمجموعه های رهبری و مستقیم

هماهنگی

کنترل

این پنج ویژگی ۱۰۰ سال قدمت دارند.

برای حکمرانی، ۶ عملکرد به شرح زیر شرح داده شده است:

تعیین اهداف سازمانی

اصول اخلاقی سازمان را تعریف کنید

فرهنگ سازمانی ایجاد کنید

طراحی و اجرای چارچوب های حاکمیت سازمانی

اطمینان از مسئولیت پذیری مدیریت

اطمینان از همسویی بخش های مختلف سازمان

توابع فوق با یکدیگر مرتبط هستند.

حکمرانی و مدیریت 2

به عنوان مثال، هیئت مدیره در اولین کار خود، ماموریت و چشم انداز سازمان و اهداف استراتژیک را تعریف می کند. همچنین بر اساس عملکرد دو نهاد حاکمیتی، اصول و بیانیه های اخلاقی را تعریف می کنند، افراد با اخلاق را استخدام می کنند و رفتارهای غیراخلاقی را محدود می کنند (رفتارهای اخلاقی از مدیریت عالی شروع می شود).

این دو وظیفه توسط اولین کارکرد مدیریت انجام می شود که وظیفه آن برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی فنی و برنامه ریزی عملیاتی است. همچنین پورتفولیو، مدیریت طرح، مدیریت پروژه نیز در این کار انجام می شود.

برای پیاده سازی حاکمیت سازمانی پروژه محور، استفاده از استاندارد ISO21505 می تواند بسیار موثر باشد. این استاندارد راهکارهایی را برای اجرای حاکمیت پروژه ها، پروژه ها و مدیریت پورتفولیو ارائه می دهد.

حاکمیت و مدیریت 3

بیان کلیات، ارزش ها، اصول، دستورالعمل ها و چارچوب بخش اول استاندارد است. سپس در هر یک از بخش‌های مدیریت پروژه، مدیریت برنامه‌ها و مدیریت پورتفولیو، حکمرانی مطرح می‌شود. در هر یک از این بخش ها، کلیات، هیئت حاکمه، اصول راهنما و چارچوب ذکر شده است.

استاندارد اصلی (ترجمه فارسی) را می توان از اینجا دانلود شده است

فایل معرفی استاندارد از اینجا لطفا دانلود کنید

منبع: صنایع یاس بنفش