ماجرای مالیات مقوا بانکی چیست


گروه امور مالیاتی ادعا کرده کدام ممکن است اخذ ۹ سهم مالیات بر خوب ارزش افزوده اجتناب کرده اند صنوبر‌های {انجام شده} همراه خود مقوا‌ بانکی، کذب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تعدادی از وقتی است کدام ممکن است {در میان} مردمان صحبت اجتناب کرده اند نوع جدیدی اجتناب کرده اند مالیات می‌شود؛ «مالیات مقوا بانکی».

این گزاره مردمان را به این در نظر گرفته شده می‌اندازد کدام ممکن است مقامات برای تهیه کنید بودجه شخصی، به سراغ کردیت مقوا های اشخاص حقیقی خواهد سر خورد به همان اندازه اجتناب کرده اند هر شخص خاص به میزان وسع مقوا بانکی او مالیات اکتسابی تنبل. اما داستان چیست؟

گروه امور مالیاتی در اطلاعیه ای ادعا کرده کدام ممکن است طبق مقررات قوانین مالیات بر خوب ارزش افزوده، موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مشمول مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل خاص شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نیز کسی مشمول نیز مطابق فراخوان های بعمل آمده در زمان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور فاکتور، مکلف به کسر مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر آن در نظر گرفتن های تصمیم گیری شده هستند.

به همین دلیل صنوبر بهای کالا اجتناب کرده اند طریق کردیت مقوا هر دو هر فرآیند تولید دیگری، تاثیری در مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل مذکور ندارد.

بر این ایده، خبرهای آشکار شده در دنیای آنلاین ما مبنی بر اخذ ۹ سهم مالیات بر خوب ارزش افزوده اجتناب کرده اند صنوبر های {انجام شده} همراه خود مقوا های بانکی اجتناب کرده اند ابتدای خرداد ماه امسال، خارج اجتناب کرده اند واقعیت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت ندارد.

لینک مختصرلینک کپی شد!