قطب‌آبادی : ساختار «عدم کفایت» رئیس جمهور را مهم زدم


اگر الآن، جلوی ضرر را نگیریم، طی ۲ ، سه سال بلند مدت باید بابت یکپارچه کار مقامات ناکارآمد ارزش‌های فوق العاده سنگینی صنوبر کنیم.

هر مقیاس کدام ممکن است فریاد نمایندگان منتقد برای س toال کردن وزرا، نتیجه ملموسی ندارد، پیامدهای ناگوار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی برای افراد، انصافاًً، ملموس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان روزبه‌روز، دشوارتر شدن تهیه کنید حداقل نیازهای معیشتی‌شان را همراه خود بهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت، تخصص می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت تلخ‌تر، اینجا است کدام ممکن است امیدی هم به کارآمدی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت نظارتی مجلس ندارند.

انفعال قوه مقننه در قبال قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر سؤال درگیر شدن شهرت بهارستان نزد افراد، پدیده قابل کتمانی نیست. با این حال چرا مجلسی کدام ممکن است قرار بود در «رأس امور» باشد، به همان اندازه این حد به محیط رانده‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز انتقادهای ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشن پایین تریبونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی فریادهای تعدادی از مشاور منتقد، صدایی اجتناب کرده اند بهارستان شنیده نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامی انتقادی اجتناب کرده اند بهارستان نشینان دیده نمی‌شود؟ دلیل برای ناکامی ساختار‌های س toال کردن وزرا چیست؟ نمایشی بودن تهدیدکنندگان وزرا هر دو سد هیات رئیسه هر دو مختلط اجتناب کرده اند این ۲؟

همراه خود انگیزه تجزیه و تحلیل فینال وضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها س toال کردن وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «به نظر می رسید اجتناب کرده اند داخل» به موضوع، سراغ عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن رفتیم به همان اندازه دیدگاه او را جویا شویم.

مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، با این حال ۹‌فقط علت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی توجیهی برای فضای کنونی بهارستان حاضر نداد، اما علاوه بر این پا را فراتر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخور اجتناب کرده اند کار با هم سازنده مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز هیات رئیسه برای پذیرش موقعیت نظارتی قوه مقننه، اجتناب کرده اند اقدام غیرمعمول شخصی، سخن می‌گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر می‌دهد: «ساختار «عدم‌کفایت» رئیس‌جمهور را مکتوب کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی سیستم بهارستان گذاشته‌ام» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه می‌افزاید: «به همان اندازه الآن، فقط یکی مشاور، ساختار را امضا کرده است».

مشاور شهر بابک کدام ممکن است آبان ۱۳۹۹ در اعتراض به رباخواری موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت دردسر معیشت افراد در دفترش در مجلس اعتصاب وعده های غذایی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرساز شد، همراه خود نگاهی واقع‌بینانه، امید چندانی به فرجام امتحان شده شخصی ندارد با این حال درعین‌جاری، تأکید می‌تنبل کدام ممکن است جلوی ضرر را اجتناب کرده اند هر جا بگیریم، منفعت است.

هیات رئیسه نیاز «ادعا وصول» س toال کردن ندارد

همراه خود ملاحظه به این‌کدام ممکن است اجتناب کرده اند امضاکنندگان س toال کردن وزیر صمت هستید؛ اطلاع دارید این ساختار در چه وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله‌ای قرار دارد؟

س toال کردن وزیر صمت، مدت‌هاست، تقدیم هیات رئیسه شده با این حال آنان نیاز‌ای برای «ادعا وصول» ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد، نمی‌خواهند س toال کردن به صحن برسد.

تنظیم وزرا فایده‌ای ندارد

«ادعا وصول» نکردن س toال کردن اجتناب کرده اند سوی هیات رئیسه، دلیل برای خاصی دارد؟

بیشتر احتمال دارد، فشارهای مقامات بر هیات رئیسه در تحمیل چنین روندی مؤثر است. علاوه بر این در نظر گرفتن هیات رئیسه، کار با هم حداکثری همراه خود کابینه است، به همین دلیل، مانع س toال کردن می‌شوند.

بعد از همه ممکن است هم معتقدم، س toال کردن وزیر صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر وزیر عکس، فایده‌ای ندارد. با این حال اجتناب کرده اند زاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلالی مشخص همراه خود حامیان مقامات. مثلاً، وزیر صمت، شخص جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکاری هستند کدام ممکن است قصد ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت دارند با این حال ایشان، اختیاری اجتناب کرده اند شخصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران، به‌جای او انتخاب می‌گیرند. افرادی اجتناب کرده اند جای مشخصی می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزارتخانه منصوب می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملی هم همراه خود مجلس برقرار نیست. بعد، مقامات، خوب‌طرفه ادعا می‌تنبل کدام ممکن است همراه خود مجلس کار با هم داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است ما مجلسی‌ها چنین کار با هم ادعایی را ندیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص نکرده‌ایم.

در چنین روندی، حتی وقتی وزرا هم، تنظیم کنند، مشکلات رفع نمی‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پابرجا می‌مشابه با. درواقع، اشکال اجتناب کرده اند وزرا نیست، اجتناب کرده اند جای عکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها چاره کار، ساختار «عدم‌کفایت» اجرایی آقای رئیس‌جمهور است.

ساختار «عدم‌کفایت» رئیس‌جمهور را روی سیستم بهارستان گذاشته‌ام

«عدم‌کفایت» رئیسی؟! مگر نیاز‌ای در مجلس دیده‌اید کدام ممکن است چنین ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادی را مطرح می‌کنید؟

ساختار «عدم‌کفایت» رئیس‌جمهور را مکتوب کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی سیستم بهارستان گذاشته‌ام، به همان اندازه الآن، فقط یکی مشاور، ساختار را امضا کرده ، سایر نمایندگان، هر کدام به توضیحات مختلف مشابه با هشدار، بی‌اعتقادی هر دو مصلحت‌اندیش هستند، موافق ساختار «عدم‌کفایت» نیستند.

نظرشان احترام با این حال شخصاً، معتقدم، امتیازات اساسی ملت، اصلاً، قابل‌اغماض نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید مشمول مماشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور زمان شود. از افراد، سرمایه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس‌های بی نظیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی به مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواست نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی افراد، درنهایت، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام را همراه خود مشکل مواجه می‌تنبل. ممکن است درگیر بروز این مشکل هستم، یگانه ملاک ممکن است، افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسی هم، عهد اخوت نبسته‌ام.به همین دلیل، امتحان شده می‌کنم اجتناب کرده اند ورد شدن آسیب‌های تا حد زیادی به افراد، پیشگیری کنم..

چنبره زدن بر توانایی، پایه ناکارآمدی مقامات‌هاست

چرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه به این ترکیبی‌بندی رسیدید؟

خوب نامزد اجتناب کرده اند جناح خاصی، روانه پاستور شده ، حالا می‌خواهند او را نگه‌دارند ولی ۴ سال تولید دیگری، آینده او همانند روسای جمهوری زودتر می تواند. مقامات یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم را گفتند کدام ممکن است مقامات خوبی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت‌المال را هدر داده، مقامات روحانی هم به مقامات پیش اجتناب کرده اند شخصی، اتهام‌های مشابهی زد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رویه همچنان یکپارچه خواهد کشف شد.

واقعیت اینجا است کدام ممکن است دلیل برای بی نظیر ناکارآمدی مقامات‌ها در یک واحد نکته چکیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌هم چنبره زدن بر توانایی اجرایی ملت است کدام ممکن است بحث اصلاح‌طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولگرا ، راه انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید تمامیت‌خواهانه به توانایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق‌ها را به جرم همسو نبودن، بردن می‌کنند. اگر این خودمحوری‌ها نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز‌ای انتقادی برای میل دادن به مطالبات افراد وجود داشت، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکل‌های بی نظیر افراد، کار نشدنی نبود.

مقام معظم مدیریت در تمامی این سال‌ها، راهکار حاضر دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمامی مقامات‌ها حمایت کردند ولی خب، این مقامات‌ها، خودشان نخواستند اجتناب کرده اند نظرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادهای سازنده مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران مشاوران استفاده کنند.

ساختار «عدم‌کفایت»، به امضای خوب‌سوم نمایندگان خواستن دارد

می‌دانید عدم‌کفایت رئیس‌جمهور به یک زن و شوهر امضا خواستن دارد؟

برای تمامی ساختار‌های مجلس بالای ۱۵ امضا خواستن است با این حال برای امر مهمی مشابه با عدم‌کفایت رئیس‌جمهور خواستن است کدام ممکن است انواع امضاها تا حد زیادی شود. طبق آئین‌نامه، تقاضای رأی به «عدم‌کفایت» رئیس‌جمهور، همراه خود حداقل، امضای خوب‌سوم نمایندگان، قابل‌ساختار در مجلس است کدام ممکن است رقم بالایی است. این تقاضا باید کتباً در مونتاژ علنی به رئیس مجلس تقدیم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنانچه انواع امضاهای ساختار به حدنصاب برسد، باید در اولین مونتاژ قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رسانه‌های گروهی به افراد اطلاع‌رسانی شود.

بعید می‌دانم نمایندگان ساختار را امضا کنند

شبیه به‌طور کدام ممکن است ردیابی کردید، آرای اجباری برای پیشبرد ساختار «عدم‌کفایت»، بیش از حد است. در نظر گرفته شده می‌کنید، بتوانید امضای خوب‌سوم نمایندگان را پای ساختار عدم‌کفایت، بنشانید؟

بعید می‌دانم نمایندگان حاضر به امضای چنین طرحی شوند، بعد از همه ۹ به‌این‌دلیل برای کدام ممکن است به رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات انتقاد ندارند، اما علاوه بر این {به دلیل} پرهیز اجتناب کرده اند بحث‌های محیط‌ای امضا نخواهند کرد.

باید الآن، جلوی ضرر را بگیریم

با این حال همه دلیل برای امضا نکردن ساختار را نمی‌توان در ملاحظه‌کاری شخص خاص نمایندگان، چکیده کرد.، مقامات اخیر ورزش شخصی را آغاز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است تا حد زیادی اجتناب کرده اند ۹ ماه اجتناب کرده اند عمر کابینه نمی‌گذرد. خالص است، افکارعمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان، خیلی مجاب نشوند همراه خود لحاظ کارنامه این مدت مختصر، اجتناب کرده اند اقدام پرخطر «عدم‌کفایت» رئیس‌جمهور، حمایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً است، بخواهند مجال بیشتری به رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینه‌اش بدهند …

ممکن است همراه خود ملاحظه به الگو فعلی، درگیر بلند مدت ایران هستم. اگر الآن، جلوی ضرر را نگیریم، طی ۲ ، سه سال بلند مدت باید بابت یکپارچه کار مقامات ناکارآمد ارزش‌های فوق العاده سنگینی صنوبر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به اتفاق‌هایی کدام ممکن است برای ریاست جمهوری زودتر افتاد برای این مقامات نیز تکرار می تواند. با این حال اگر همین حالا بحث عدم‌کفایت مطرح شود ۲ اتفاق رخ خواهد داد، هر دو اصلاحات اجباری برای کارآمدسازی مقامات، اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو درگیر‌کننده حال، اصلاح می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو وضعیت مملکت خاص می‌شود.

هیچ نشستی همراه خود دولتی‌ها نمی‌روم چون …

یکی اجتناب کرده اند سبک‌های اصلاح الگو کدام ممکن است مدنظر شماست، کار با هم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس است. درواقع، شبیه به نیازها هشداردهنده ساختار عدم‌کفایت را می‌توان همراه خود ابزار کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلاً در نشست‌های مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، به انگشت آورد. تعیین مقدار‌تان اجتناب کرده اند کار با هم ۲ قوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان تأثیرگذاری نشست‌های مشترکشان چیست؟

اطلاعی ندارم، چون اساساً {در این} نشست‌ها نمایندگی نمی‌کنم حتی در افطاری کدام ممکن است تحمل عنوان نشست مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد نیز نمایندگی نکردم. نامه‌ای هم برای آقای رئیسی کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردم نوشتم به همان اندازه روزی کدام ممکن است همه افراد ایران، در موقعیت به افطار کردن صادق نباشند به افطاری‌های دولتی نخواهم سر خورد.

مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم، پول افطاری‌ها را اجتناب کرده اند مکان می‌دهد؟

جای سوال کردن دارد دولتی کدام ممکن است شخصی را انقلابی عنوان نهاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را اجتناب کرده اند این امتیازات نهی می‌کرد، چگونه اجتناب کرده اند ابتدای ماه رمضان، اجتناب کرده اند وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران گرفته به همان اندازه شخصی مقامات، جلساتی تحمل عنوان افطاری برگزار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بیت‌المال افطاری می‌دهند؟ مقامات باید به افکارعمومی پاسخگو باشد کدام ممکن است آقای رئیسی همراه خود همه شعارهای مردم کدام ممکن است داده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم تکرار می‌تنبل، پول این افطاری‌ها را اجتناب کرده اند چه محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبعی تهیه کنید می‌تنبل؟