فراخوانی اجتناب کرده اند همه هنرمندان دانشمند: CSU اکنون این سیستم های استفاده شده برای هنرهای تابستانی ۲۰۲۲ را می پذیردتصویر خبریمهلت تقاضا ۲۷ می برای تخصص هنرهای همهجانبه تابستانی در محوطه دانشکده در ایالت فرزنو، هر دو ۲۲ آوریل برای این سیستم های تحصیل در خارج اجتناب کرده اند ملت است.