فارغ التحصیلان موضوع های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی در یک واحد به نظر می رسید


در راستای فارغ التحصیلان موضوع‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی بنا به آموزش داده شده است معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری وزارت علوم ، ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند بیکاران ملت را فارغ التحصیلان آموزشی تشکیل می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شاخه مهندسی حدود ۴۰ الی ۴۸ نسبت شاغل هستند.

علی خیرالدین ذکر شد: در شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی ۲۳۰ هزار فارغ التحصیل داشته ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۱۱۱ هزار نفر شاغل بوده اند.بالاترین شاغلان ملت‌های شیک در موضوع‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی تحصیل می‌کنند، با این حال این آمار در ملت ما کاملاً برعکس است.

گزارش موقعیت یابی فوربس نیز آرم می دهد در سال ۲۰۱۶ میلادی، ایران حدود ۳۳۵ هزار فارغ التحصیل در موضوع های STEM (فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی)  داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این حیث ، رتبه ی پنجم در سیاره را کسب نموده است. همراه خود تحویل داد قریب ۶ سال اجتناب کرده اند آمار آشکار شده ، آمارهای کنونی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است همواره در کل این سال ها ، رغبت دانشجویان ایرانی {به سمت} موضوع های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیراپزشکی همواره تا حد زیادی {بوده است}. در واقع این مبحث چندان جای تعجبی هم ندارد. هنگامی کدام ممکن است اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت ایران توان فریب دادن این انواع مهندس را نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع جایگاه شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق موضوع های فنی مهندسی شکاف ی فوق العاده زیادی همراه خود انتظارات حال دارد، باید شاهد اتفاقات این چنینی هم بود.

نرخ بیکاری مهندسان ملت ، بالای شصت نسبت است کدام ممکن است این انواع هر دو لوفر هستند هر دو در موضوع ‌های غیر مرتبط مشغول به کار هستند. داستان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا دسترس در بازار کار مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت بیکاری مهندسان ، مطلب جدیدی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکاوی اساس های آن ، توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها مورد بازرسی قرار گرفته است. به معنای واقعی کلمه هستند متعدد اجتناب کرده اند دانشکده‌های ملت به جاده ساخت مهندسان لوفر تغییر شده‌اند، کدام ممکن است فارغ اجتناب کرده اند خواستن سنجی بازار کار در صنعت حال ایران، سالانه صدها نفر در موضوع‌های مهندسی اجتناب کرده اند دانشکده‌ های در سرتاسر ملت فارغ ‌التحصیل می‌شوند کدام ممکن است تنها انواع یک مدت کوتاه اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی ، احتمال اشتغال در موضوع مرتبط همراه خود تحصیل شخصی را پیدا می‌کنند، با این حال متاسفانه کمیت متعدد اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی هر دو لوفر هستند هر دو در حرفه‌های غیرمرتبط همراه خود موضوع تحصیلی شخصی به کار گرفته شدند.

روزی کدام ممکن است کودکان در موضوع های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی وارد دانشکده می شوند، همراه خود شخصی می پندارند کدام ممکن است بلافاصله پس اجتناب کرده اند اخذ اثبات آموزشی، می توانند براحتی وارد بازار کار شوند، در واقع بیان نشده نماند کدام ممکن است کار خوشایند همراه خود درآمد خوشایند. تنها چیزی کدام ممکن است کمترین توجهی به آن است نمی شود، کسب آموزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های مورد نیاز است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند هر مساله‌ ای در فریب دادن آن ها بعد اجتناب کرده اند شروع دسترس در بازار کار اهمیت دارد، از شرط بی نظیر دسترسی بازار کار بعد اجتناب کرده اند فارغ‌ التحصیلی، کسب توانایی مورد نیاز در موضوع تحصیلی است.

 رشته های فنی و مهندسی
موضوع های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی

برای اشتغال فارغ‌ التحصیلان باید فضای کاری وجود داشته باشد. اقتصادی کدام ممکن است تغییر به فضایی صرف مونتاژ کاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند ساخت کنندگان مشغول به خدمت، دسترسی صنعت را به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی اشکال فرساینده غول پیکر ترین خطا شخصی می پندارند، در واقع ثابت نخواهد بود. {در این} میان هم ما همراه خود هجمه ای اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان بی توانایی برخورد با هستیم کدام ممکن است شخصی اذعان دارند ، بیش از۷۰ نسبت توانایی هایشان در کل سال های شروع به فراموشی سپرده تبدیل می شود. در هر صورت فریب دادن این انواع مهندس فارغ التحصیل در موضوع های مرتبط نیازمند عالی اقتصاد ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت پویا است. اقتصادی کدام ممکن است ساخت کنندگان خانه همراه خود وفاداری حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وافی تنها دغدغه ی ساخت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردان را غول پیکر ترین حامی شخصی بدانند. در چنین شرایطی ۹ تنها مهندس لوفر نخواهیم داشت، صنعت هم همراه خود آغوش باز برای همکاری همراه خود آن ها مشتاق {خواهد بود}.

مصطفی یحیایی – کارشناس ارشد علوم ارتباطات