عمیق جدید اجتناب کرده اند مذاکرات جدیدترین برای رهایی ایران اجتناب کرده اند وجوه مسدود شده


سرپرست امور بین الملل موسسه مالی مرکزی عمیق جدیدی اجتناب کرده اند مذاکرات جدیدترین در خصوص آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران را ادعا کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در پی اظهارات جدیدترین وزیر کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص توافقات برای آزادسازی دارایی ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید هیئت قلمرو ای به ایران {در این} خصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل موضع گیری وزارت خارجه آمریکا سخنگوی ند پرایس با توجه به این موضوع. ، ضمن پیگیری این موضوع اجتناب کرده اند سوی یکی اجتناب کرده اند مسئولان موسسه مالی مرکزی، عمیق بیشتری {در این} زمینه به بازو به اینجا رسید.

سرپرست امور بین الملل موسسه مالی مرکزی همراه خود تایید مذاکرات برای آزادسازی دارایی ها توقیف شده ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مشاور موسسه مالی مرکزی {در این} مذاکرات اظهار داشت: {در این} راستا بخشی اجتناب کرده اند این دارایی ها برابر حدود ۳۹۰ است. اخیراً میلیون کیلو استرلینگ بدست آمده شد کدام ممکن است به طور قطعی بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال در مخالفت با بریتانیا مسدود شد.

وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به اطلاعات آشکار شده در روزهای جدیدترین مبنی بر هماهنگی جدید برای آزادسازی بخش بزرگی اجتناب کرده اند دارایی ها توقیف شده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اطلاعات درمورد به بازدید هیات قلمرو به تهران {در این} زمینه، ضمن تایید این موضوع، اظهار داشت: وی افزود: این هماهنگی چارچوب عمومی برای آزادسازی بخش بزرگی اجتناب کرده اند دارایی ها مسدود شده ایران در یکی اجتناب کرده اند ملت ها تصمیم گیری می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت قلمرو‌ای برای ترکیبی‌بندی عمیق اجرای این هماهنگی به تهران بازدید کرد.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر میزان این مبلغ، مبلغ دقیقی را خاص نکرد با این حال اظهار داشت: این مبلغ چندین برابر مبلغی است کدام ممکن است اخیرا پس اجتناب کرده اند هماهنگی همراه خود انگلیس بدست آمده شده است.

اظهارات دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر خودداری اجتناب کرده اند آزادسازی دارایی ها توقیف شده ایران، تولید دیگری پرس و جو این مقام موسسه مالی مرکزی بود. وی در {پاسخ به} این پرس و جو اظهار داشت: افسران وزارت امور خارجه کشورمان در اظهارات شخصی هماهنگی اولین برای آزادسازی دارایی ها مسدود شده ایران را ادعا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبتی مبنی بر آزادسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده دارایی ها مذکور نشده است. هماهنگی به صورت مناسب ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پایان دادن آن تایید شد، اتفاقا بازدید هفته قبلی هیات قلمرو به ایران کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی وزارت امور خارجه نیز ادعا شده بود، دقیقا در همین راستا تکمیل شد به همان اندازه عمیق بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی بندی شود. چگونگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو آزادسازی دارایی ها ایرانی در چارچوب این هماهنگی مسدود شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر نمی رسد هیچ گونه تعارضی بین این اظهارات وجود داشته باشد.

وی در {پاسخ به} پرس و جو عکس کدام ممکن است در برخی اطلاعات مطرح شد مبنی بر اینکه فینال هماهنگی در چارچوب بی طرفانه پرگام {انجام شده} است کدام ممکن است ایده این موضوع چیست، افزود: در راستای محافظت مزیت افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب است. حقوق بین الملل، از تجویز دارایی ها ایران به سایر ملت ها انصافاًً مغایر همراه خود حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر همراه خود حقوق ملت ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا این موضوع باید در چارچوبی بی طرفانه باشد. پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی اجتناب کرده اند برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دستور در مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقاتی کدام ممکن است تاکنون صورت گرفته است، مبنای اساسی محسوب تبدیل می شود.

این مقام پاسخگو برای موسسه مالی مرکزی علاوه بر این تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به انبساط دیدنی درآمدهای ارزی ناشی اجتناب کرده اند افزایش درآمدهای ارزی حاصل اجتناب کرده اند صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انبساط قابل ملاحظه قیمت نفت، همراه خود اعتقاد اینکه وضعیت فعلی در سال جاری نسبت به سال در گذشته ملایم نگه دارد. سال قبلی اجتناب کرده اند تذکر درآمدهای ارزی.» «همراه خود وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران چون آن است افسران وزارت خارجه ادعا کرده اند، آزادسازی دارایی ها بلوکه شده را حق به عنوان حق افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ از آن آگاه است، وضعیت بهتری خواهیم داشت. {به حداکثر رساندن} بالقوه شخصی برای آزادسازی این دارایی ها کدام ممکن است در چارچوب آن مزیت افراد استفاده تبدیل می شود، حرکت تدریجی.

تأمین: ارنا

لینک مختصرلینک کپی شد!