عملکرد موسسه مالی مسکن در تحکیم بنیان خانوار زندانیان جرایم غیر عمد


مدیرعامل موسسه مالی مسکن اظهار داشت: این موسسه مالی در راستای انجام رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسوولیت‌های شخصی، همچون قبلی، همراه خود مشارکت در پویش «یک بار دیگر اقامت» در آزادی زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خانوار‌های آنان سهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم اینترنت؛ دکتر محمود شایان همراه خود ردیابی به مزیت های ماه مهمانی خدا اظهارداشت؛ پویش مسوولیت اجتماعی «یک بار دیگر اقامت» در راستای حمایت اجتناب کرده اند تحکیم بنیان خانوار در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت ۱۵ موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی بیمه اجرا می‌شود.
مدیرعامل موسسه مالی مسکن تصریح کرد: در پی نشست وزارت احترام امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود مدیران مسئله موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌ها، مقرر شد هر موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سهم معینی را {در این} امر خیرخواهانه صنوبر تنبل.
وی افزود: موسسه مالی مسکن سهم شخصی را {در این} پویش به میزان ۱۰ میلیارد ریال اهدا کرده است.
دکتر شایان اظهار داشت: کارگران این موسسه مالی، پیش‌ازاین نیز همراه خود اهدای کمک‌های خیرخواهانه، در آزادی ۱۴ زندانی جرایم غیر عمد سهیم بوده‌اند.
وی همراه خود ردیابی به تولید دیگری اقدامات موسسه مالی در بخش مسوولیت‌ اجتماعی اظهار داشت: در سال‌های قبلی، ۱۸ دانشکده توسط موسسه مالی مسکن برای اطلاعات آموزان مناطق محروم نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دانشکده در جاری احداث نیز به این انواع افزوده ممکن است.
مدیرعامل موسسه مالی مسکن شکسته نشده داد: تجهیز بیمارستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد مناطق محروم نیز اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات موسسه مالی‌مسکن درحوزه مسوولیت اجتماعی است.
شایان اشاره کردن است٫ هم‌وطنان خیّر می‌توانند اجتناب کرده اند طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۱۰۱۰۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کد دستوری #۱۰۱۰*۷۸۰* در پویش یک بار دیگر اقامت مشارکت کنند.