صدور دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی


و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از روابط عمومی بانک مرکزی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی بر اساس ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری و ماده (۳۱) قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» و به تصویب هیئت پول و اعتبار رسید.

دستورالعمل نحوه ثبت نام الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده ۱ – در این بخشنامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی آنها به کار رفته است:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۲- مؤسسه اعتباری: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی تأسیس می شوند.

۱-۳- قرارداد تسهیلات: قرارداد تسهیلاتی است که در قالب قراردادهای بانکی مشمول تصریح ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرندگان پرداخت می شود.

۱-۴- قرارداد وابسته: به قرارداد ضمانت تسهیلات، ظهرنویسی (رهن ملک به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثیقه، تعویق مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار گیرنده به میزان بدهی و سایر موارد مرتبط اطلاق می شود. تسهیلات اعطایی، تسویه، صلح و تایید و هرگونه قرارداد مربوط به تسهیلات اعطایی بین موسسه اعتباری وام گیرنده، ضامن یا رهن.

۱-۵- گیرنده تسهیلات: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات.

۶-۱- متعهدین قرارداد تسهیلات: هر یک از تسهیلات گیرندگان و سایر اشخاصی که در نتیجه عقد تسهیلات یا قرارداد مربوط، ملزم به انجام تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری هستند، مانند ضامن یا راهن.

ماده ۲ – مؤسسه اعتباری موظف است تا زمانی که سیستم‌های بانکی موضوع ماده (۵) اجرا شود، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ترتیبی اتخاذ کند تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند به یک نسخه از کپی کاغذی را با وارد کردن صفحه شخصی آنها در پورتال امانتداری موسسه می توانید به قرارداد تسهیلات و قرارداد مشارکت مربوطه دسترسی داشته باشید.

ماده ۳ – در صورت درخواست متعهد برای دریافت تسهیلات، شعبه ذیصلاح موسسه اعتباری موظف است رونوشت کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد مربوط به متعهد در تسهیلات را به وی تحویل دهد. توافق و پس از دریافت رسید تحویل یک نسخه از قرارداد به دانشجو، فیش مذکور در پرونده تسهیلات اعطایی در شعبه نگهداری می شود.

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف مدت سه سال قبل از لازم الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقیه «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) تسویه شده است. موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست تسهیلات گیرنده یا سایر اشخاص متعهد به دریافت رونوشت کتبی و محضری از قرارداد تسهیلات و قرارداد مربوطه شامل اطلاعات کامل تسهیلات مذکور از جمله میزان دقیق و جداگانه بدهی های پرداختی، ترتیبی اتخاذ نماید. توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و نظایر آن درخواست مذکور باید در شعبه طرف قرارداد ثبت و اجرا شود.

ماده ۵ – مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب این بخشنامه حداکثر تا ۸ اردیبهشت ماه نسبت به ایجاد، اجرا یا توسعه نظام بانکی به نحوی که هر وام گیرنده به اطلاعات قرارداد تسهیلات و قراردادهای مربوط دسترسی داشته باشد. ۱۴۰۲.. کامل

ماده ۶- مؤسسه اعتباری پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) هرگونه وجوه مربوط به تسهیلات از قبیل اصل و سود وام، کارمزد تسهیلات، تعهد تاخیر تادیه و کارمزد کارشناسی را دریافت خواهد کرد. ارزیابی ضمانت نامه ها، اموال یا پروژه های موضوع تسهیلات در غیر این صورت صرفاً در قالب قرارداد مندرج در سامانه موضوع ماده (۵) قابل انجام است.

ماده ۷ – پس از پایان مدت مذکور در ماده (۵)، محاسبات بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و مبانی امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب و مطالبه مبلغ موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده، تصفیه بدهی و به تعویق انداختن قرارداد تسهیلات و ارائه درخواست صدور بدهی به مراجع ذیصلاح.

تبصره – این حکم مانع از صلاحیت قوه قضائیه در رسیدگی به اختلافات طرفین در مورد مواردی از قبیل میزان بدهی ذینفع نیست.

ماده ۸ – در صورت تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک ها مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) اقدامات انضباطی انجام می دهد. . از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد مؤسسه اعتباری ذیربط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات تبصره (۴) ماده (۳۱) به شرح زیر است. پیوست «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»:

۸-۱- اطلاعیه کتبی;

۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین یا لغو مجوز فعالیت.

۳-۸- تعیین یا جلوگیری از پرداخت حقوق و مزایا برای اعضای هیأت مدیره.

۴-۸- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره.

۵-۸- پرداخت جریمه.