شعبان مرادی رئیس بانک آینده شد


پس از استعفای محمد فاتن از مدیریت؛

با استعفای محمد فطان از مدیریت آلنده بانک، چاعبان مرادی، رئیس هیئت مدیره این بانک، سرپرستی موقت «فاینده» تا جلسه را برعهده گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با استعفای مهمت فنتات از مدیرعاملی اینده بانک، شعبان مرادی، رئیس هیات مدیره این بانک، به طور موقت تا پایان جلسه ریاست “فینده” را برعهده گرفت.

آقای مرادی دارای مدرک بانکداری بوده و قبل از ریاست هیات مدیره اینده بانک در بانک های توسعه تعاون، رفاه کارگران و تجارت فعالیت داشته است.

مجمع عمومی فوق العاده بانک آینده در آذرماه ۱۳۹۷ جلسه ای را برای انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل داد و با تایید بانک مرکزی، محمد فتنات را به عنوان مدیرعامل جدید بانک آینده انتخاب کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!