شاخص بورس بیش اجتناب کرده اند ۶ هزار واحد انبساط کرد


روز بی تجربه سهام خودرویی‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشی

شاخص بورس در پیشنهادات در حال حاضر پایتخت همراه خود افزایش ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۱ واحدی نسبت {به روز} یکشنبه به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۳ واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شاخص بورس پایتخت در پیشنهادات در حال حاضر همراه خود افزایش ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۱ واحدی نسبت {به روز} یکشنبه به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۳ واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس نیز برای سیزدهمین روز کاری متوالی صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۵ واحدی در مرحله ۴۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۵ واحدی ایستاد.

علاوه بر این شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۹ واحد پائین به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۹ واحد قرار گرفت.

در طولانی مدت پیشنهادات ‌روز دوشنبه، ۲۸۵ تصویر انبساط قیمت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۷ تصویر معامله داشتند. به عبارت تولید دیگری، ۵۹ سهم بازار انبساط قیمت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ سهم بازار افت قیمت داشتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص‌‌ بورس

در حال حاضر نمادهای «شپنا»، «رمپنا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شبندر» بیشترین تأثیر را در انبساط شاخص بورس داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نمادهای «فلز»، «وتجارت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «وبصادر» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند.

فرابورس نیز نمادهای «شاوان»، «وملل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خدیزل» بیشترین تأثیر سازنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آریا»، «زاگرس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شگویا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.

جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس حاکی اجتناب کرده اند صدرنشینی شستا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شپنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خگستر در رتبه‌های بعدی هستند. نمادهای آریا، فرابورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجهان نیز در فرابورس پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

در پیشنهادات دوشنبه، قیمت سهام بیشتر اوقات نمادهای گروه «خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ اجزا» افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزترین گروه بازار بود. در امتداد طرف نمادهای خودرویی، پالایشی‌ها سبزترین نمادهای بازار بودند.

گروه «موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری»قرمزترین گروه‌ بازار سهام بود.

افت خوب ارزش پیشنهادات دانش

در حال حاضر خوب ارزش پیشنهادات کل بازار سهام به رقم ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۲ میلیارد تومان کاهش کشف شد.

خوب ارزش پیشنهادات اوراق بدهی دسترس در بازار ثانویه ۵۵۴ میلیارد تومان بود کدام ممکن است ۸ سهم اجتناب کرده اند خوب ارزش کل پیشنهادات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر خوب ارزش پیشنهادات دانش سهام همراه خود کاهش ۱۴ درصدی نسبت {به روز} کاری در گذشته به رقم ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۸ میلیارد تومان رسید.

افزایش خوب ارزش صف‌های کسب پایانی بازار

در طولانی مدت پیشنهادات در حال حاضر خوب ارزش صف‌های کالا پایانی بازار نسبت {به روز} کاری در گذشته ۵۸ سهم کاهش کشف شد و هفت.۵ میلیارد تومان شد.

خوب ارزش صف‌های کسب نیز نسبت به نوک روز کاری قبلی ۵۰ سهم انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رقم ۷۹۸ میلیارد تومان ایستاد.

در حال حاضر تصویر شبریز (نمایندگی پالایش نفت تبریز) همراه خود صف‌ کسب ۳۷۵ میلیارد تومانی برای دومین روز متوالی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.

پس اجتناب کرده اند شبریز، نمادهای آسیاتک (نمایندگی سوئیچ داده‌های آسیاتک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شپاکسا (نمایندگی پاکسان) بیشترین صف کسب را داشتند.

در طولانی مدت پیشنهادات در حال حاضر ۲ تصویر صف کالا داشتند. تصویر انرژی۱ (نهادهای پولی بورس نشاط) بیشترین صف کالا را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن، تصویر لپارس (نمایندگی پارس الکتریک) صف کالا را داشت.