سوپرا عرفان ۱۵۰۰ میلیارد تومان قطعا ارزش آن را دارد گذاری شد / تامین پولی ۵۰۰ میلیارد تومانی فناپ


سوپرا عرفان ۱۵۰۰ میلیارد تومان قطعا ارزش آن را دارد گذاری شد / تامین پولی ۵۰۰ میلیارد تومانی فناپ