سند راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های بانکی وزارت اقتصاد افشا شد


ممنوعیت موسسه مالی ها در سه بخش طلا، پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک

سند راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های بانکی وزارت اقتصاد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند نیازها آن حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور عملکرد نمایندگی‌های اطلاعات بنیان در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم بخش دقیق اقتصاد است همراه خود حضور وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله بانکهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی افشا شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در تحریک کردن این نشست دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های دولتی وزیر اقتصاد ضمن افشا اجتناب کرده اند این سند راهبردی اجرای آن را زمینه ساز دگردیسی در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم بخش دقیق در اقتصاد ملت به طور قابل توجهی نمایندگی‌های اطلاعات بنیان دانست.

گفتنی است براساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات ازجمله کسب پایین، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ مجتمع‌های تجاری، اجرایی، مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کسب به طرقی غیر اجتناب کرده اند تملیک باهدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم اجتناب کرده اند مستقیم توسط موسسه اعتباری هر دو غیرمستقیم اجتناب کرده اند طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع است.

علاوه بر این در یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بندهای این سند ردیابی شده است؛ در راستای افزایش انبساط مالی، موسسه اعتباری مکلف است، پوشش هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیئت مدیره را کمتر از ظرف مدت عالی ماه اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم نماید.

پوشش هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا گردد کدام ممکن است اصلی اعتبارات موسسه اعتباری به قالب‌ها همراه خود توجیه فنی، مالی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست‌محیطی، همراه خود میل پیشرفت فیزیکی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر بخش‌‌های اطلاعات‌بنیان، محصولات راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات تخصیص یابد.

در راستای استفاده بهینه اجتناب کرده اند دارایی ها تخصیصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌منظور مدیریت دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت دارایی ها {به سمت} ورزش‌های ارزشمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است همراه خود اجرای رویه‌های صحیح، به نحوی اقدام نماید کدام ممکن است در طولانی مدت هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل ۷۵ نسبت باشد.

علاوه بر این در بخش عکس اجتناب کرده اند این سند راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تأکید بر افزایش سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بنگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان، آمده است؛ در راستای قوانین حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری‌سازی نوآوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور نمایندگی های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس اجتناب کرده اند احراز اهلیت اعتباری متقاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تائید توجیه فنی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درنظرگرفتن ورزش‌های دارای قطعا ارزش آن را دارد‌افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسب ضمانت اجتناب کرده اند بازگشت دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد شهرت اعطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نظارت درست بر نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل بلعیدن شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نسبت دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف، اعطای تسهیلات به نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اطلاعات‌بنیان را انجام دهد.

علاوه بر این محتوای متنی درست سند راهبردی کدام ممکن است در برگیرنده تحولات مهمی در زمینه تهیه کنید پولی بانکهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی شده در اقتصاد ملت است.

وزارت اقتصاد

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به موسسه مالی‌های دولتی در راستای سند راهبردی

گفتنی است، مقامات شناخته شده به عنوان بهترین سهامدار موسسه مالی‌های دولتی پوشش‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد.

این پوشش‌ها در ۲۶ بند ترتیب شده کدام ممکن است مهمترین آن‌ها بدین رئوس مطالب است:

۱. موسسه مالی‌های دولتی ضمن حاضر این سیستم عملیاتی شخصی جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک مازاد شخصی را بفروشند.

هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات توسط موسسه مالی‌ها هر دو واحد‌های تابعه ممنوع شد.

۲. موسسه مالی‌های دولتی بایستی شعب مازاد شخصی را مخلوط‌آوری کنند. این موسسه مالی‌ها باید به همان اندازه بالا سال ۳ نسبت اجتناب کرده اند شعب شخصی را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا سال سوم باید حدود ۶ نسبت اجتناب کرده اند شعب شخصی را تعدیل کنند.

۳. موسسه مالی‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند به همان اندازه بالا سال جاری بیش اجتناب کرده اند ۲۰ نسبت مبادلات ارزی شخصی را افزایش دهند.

۴. موسسه مالی‌های دولتی زیانده بایستی طبق پوشش گذاری جدید وزارت اقتصاد به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند زیان عملیاتی خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های سودده همراه خود درآمد نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ نسبت، درآمد شخصی را افزایش دهند.

۵. موسسه مالی‌های دولتی باید فرایند اعطای رهن‌های به همان اندازه ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت درست غیرحضوری کنند.

۶. موسسه مالی‌ها مکلف شدند ضمن حاضر این سیستم عملیاتی ۳ ساله شخصی برای وصول مطالبات غیر جاری، کمتر از ۱۸ ماه پس اجتناب کرده اند عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد.

۷. موسسه مالی‌ها موظف هستند در هر فصل داده ها بدهکاران بانکی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان را به در کنار داده ها تکمیلی چاپ شده کنند.

۸. موسسه مالی‌ها مکلف شدند تمام درآمد مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.

۹. اعطای هرگونه تسهیلات با بیرون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.

۱۰. استفاده اجتناب کرده اند عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه مواردی کدام ممکن است امکان محاسبه درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان دقیق موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد