رشد ۴ درصدی در تعداد و ۸ درصدی در حجم معاملات شاپرکی


خرداد ماه سال جاری به ثبت رسید.

بر اساس گزارش جدید شاپرک، در خرداد ماه امسال بیش از ۳۷۰۰ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیکی کارت انجام شد که نسبت به مدت مشابه ماه قبل از نظر تعداد ۳۴.۴ درصد و از نظر مبلغ ۶۰.۸ درصد رشد داشت. .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آخرین گزارش اقتصادی چوپرک شماره ۸۴ در ژوئن ۱۴۰۱ منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷۰۲ میلیون تراکنش به ارزش ۷۲۵۱ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت انجام شد که نسبت به اردیبهشت ماه از نظر تعداد ۳۴.۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۶۰.۸ درصد رشد داشته است. .

با توجه به آنچه در جدول فوق ذکر شد، معاملات خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد ۸۸.۱۱ درصد و از نظر ریالی ۱۹.۳۱ درصد افزایش داشته است.

رشد واقعی ارزش معاملاتی Shopreki

بررسی ها نشان می دهد ارزش اسمی معاملات در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۶۰.۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که ارزش واقعی معاملات شاهد رشد منفی ۲۳.۳ درصدی بوده است.

ارزش معاملات واقعی در واقع ارزش معاملاتی شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است.

محتویات جدول فوق رشد ۱۹.۳۱ درصدی ارزش اسمی تراکنش ها را در مقایسه نقطه به نقطه نشان می دهد که می توان آن را شاهدی بر افزایش استقبال عمومی از پرداخت های الکترونیکی تعبیر کرد.

همچنین مشاهده می شود که رشد واقعی ارزش معامله بدون در نظر گرفتن آثار تورم محاسبه شده منفی ۱۳.۹۵ درصد است.

عملکرد شبکه شارک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس این گزارش، مجموع گجت‌های Shopreki نسبت به ماه می رشد منفی ۰.۹۳ درصدی داشته است که به نظر می‌رسد دلیل این تغییر، کاهش منفی ۱.۰۰ درصدی تعداد گجت‌های کارت‌خوان فروشگاهی بوده است.

ابزار دسترسی به اینترنت در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت ۲۹.۳ درصد رشد داشته و تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی نیز در همین مدت ۷۰.۷ درصد کاهش داشته است.

عملکرد هر ابزار پذیرش از نظر تعداد و میزان تراکنش

کارتخوان فروشگاهی با سهم ۲۹.۹۲ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش دارد و ابزار پذیرش آنلاین و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های زیر قرار دارند.

میانگین تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در خردا ۱۴۰۱ ۴۰۸ است که نسبت به همین میزان در ماه گذشته ۶۰.۲۰ واحد (۳۲.۵ درصد) افزایش داشته است.

بیشترین میانگین افزایش تعداد تراکنش ها مربوط به ابزار پذیرش موبایلی است. در ماه ژوئن، تعداد تراکنش های آنلاین به طور متوسط ​​۴۴۳ تراکنش بوده که نسبت به ۴۴۴ تراکنش در ماه آوریل ۰.۳۰ درصد کاهش داشته است.

میانگین تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۴۱ تراکنش است که نسبت به ماه قبل ۹۰.۲۴ واحد افزایش داشته است.

میانگین تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه کارت خوان فروشگاهی نیز با افزایش ۲۱.۸۶ واحدی از اردیبهشت ماه به ۴۰۰ واحد در خرداد ماه رسید.

میانگین مبلغ عملیاتی هر ابزار دسترسی به اینترنت ۸۴.۲۴۵۵ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل ۲۱۵.۹۹ میلیون ریال افزایش نشان می دهد.

میانگین مبلغ عملیاتی برای هر گیرنده قابل حمل برای هر دستگاه ۱۰.۱۰۰ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل ۲۴.۱۱ میلیون ریال افزایش داشته است.

میانگین مبلغ عملیاتی برای هر ابزار کارتخوان معادل ۲۸.۷۳۲ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل نیز ۴۸.۶۰ میلیون ریال افزایش داشته است.