در این زمان کل فلسطین به صحنه از دوام تغییر شده است


مقام معظم مدیریت تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه از دوام تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین بر یکپارچه جهاد وحدت تذکر یافته‌اند. این پدیده‌های مهم قصد کردن آمادگی درست فلسطینی‌ها برای مقابله همراه خود رژیم غاصب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست گروه‌های مجاهد را باز می‌گذارد به همان اندازه هر بار مورد نیاز دانستند ، وارد حرکت شوند.

به گزارش تفاهم تحت وب به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع‌رسانی محل کار مقام معظم مدیریت، رئیس معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی به رویداد روز جهانی قدس همراه خود برشمردن سیگنال‌های فوق العاده امیدبخش اجتناب کرده اند پیشِ رو بودن بلند مدت‌ای خاص به نفع مردمان فلسطین اجتناب کرده اند جمله توسعه میدانِ از دوام به کل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این، ضعیف شدن رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی بی نظیر آن یعنی آمریکا، حوادث سال‌های جدیدترین فلسطین را به معنای ابطال همه ساختار‌های سازش همراه خود رژیم صهیونیستی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن یادآوری برکات بی‌بدیل پدیده از دوام در قلمرو غرب آسیا، تأکید کردند: تنها همراه خود نیروی از دوام می‌توان امتیازات دنیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آن دشواری فلسطین را رفع کرد.

حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای در ابتدای سخنانشان همراه خود درود به امام بزرگوار کدام ممکن است پدر مingسس،  بنیان مبارک روز قدس بودند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام فراوان به ملت عظیم‌الشأن ایران کدام ممکن است در این زمان همراه خود حضور پر انگیزه شخصی در میدان در همه جای ملت حماسه‌ای همراه خود عظمت آفریدند، افزودند: حضور عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک خواهید کرد در میدان حفاظت دقیقِ سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما اجتناب کرده اند قدس موجب انرژی تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استقامت کسانی است کدام ممکن است همراه خود جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی اجتناب کرده اند قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی حفاظت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امید خدا نبرد عظیم فلسطین به نتایج بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک شخصی نزدیک احتمالاً وجود خواهد داشت.

رئیس انقلاب در یکپارچه همراه خود دقیق اینکه در این زمان قصد دارند به زبان عربی خطاب به دنیای اسلام به‌خصوص دنیای عرب سخن بگویند، همراه خود تأکید بر این واقعیت کدام ممکن است به همان اندازه رژیم غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای سال را باید روز قدس دانست، گفتند: قدس شریف، مرکز فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر ملت غصب شده، اجتناب کرده اند بحر به همان اندازه نهر، یکپارچه قدس است.

ایشان همراه خود ادعا کردن ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهامت کم‌نظیر ملت فلسطین، عملیات فداکارانه کودکان فلسطینی را موجب تحمیل دفاع دفاعی برای فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشارت‌دهنده بلند مدت‌ای خاص دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیق سیگنال‌های رقم مصرف کردن معادله‌ای جدید در در این زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردای فلسطین خاطرنشان کردند: در این زمان «نیاز شکست‌ناپذیر» در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه قلمرو‌ی غرب آسیا متنوع «نظامی شکست‌ناپذیر» صهیونیست شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی جنایتکار ناچار شده آرایش تهاجمی شخصی را به تدافعی تغییر تدریجی.

کل فلسطین صحنه جهاد متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام است

«شکست‌های پیاپیِ ، بسیار قدرتمند حامی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا در مبارزه افغانستان، در پوشش فشار حداکثری بر ایران اسلامی، به سمت امکانات‌های آسیا، در بالای همه چیز مالی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدیریت خانه شخصی»، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این «پدیده سوراخ عمیق در حاکمیت آمریکایی»، مواردی عکس بود کدام ممکن است رئیس انقلاب به‌عنوان سیگنال‌های بلند مدت‌ای خاص به آنها ردیابی کردند.

ایشان همراه خود ردیابی به کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زدن رژیم صهیونیستی در تعداد زیادی مشکلات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش، افزودند: جلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرم زودتر کدام ممکن است در رأس رژیم بود، در پی حماسه‌ی سیف‌القدس به زباله‌دان اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشینان در این زمان او هم هر ساعت در پیش بینی تیغ به دست آورد حماسه‌ای دیگرند.

تحرک جِنین صهیونیست‌ها را حلقه دار کرده است

حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای در یکپارچه همراه خود ردیابی به الگوی‌های عینی اجتناب کرده اند توسعه از دوام {در سراسر} فلسطین مربوط به تحرک اردوگاه جِنین کدام ممکن است صهیونیست‌ها را حلقه دار کرده است، تقاضاِ ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند فلسطینی‌ها برای حمله ارتش به رژیم غاصب، حرکت‌های جهادی مردمان فلسطین در بخش‌های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی سرزمین‌های ۱۹۴۸، راهپیمایی‌های با کیفیت صنعتی در اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شرقی، حفاظت جانانه کودکان فلسطین اجتناب کرده اند مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمایش ارتش در غزه، تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه از دوام تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین بر یکپارچه جهاد وحدت تذکر یافته‌اند. این پدیده‌های مهم قصد کردن آمادگی درست فلسطینی‌ها برای مقابله همراه خود رژیم غاصب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست گروه‌های مجاهد را باز می‌گذارد به همان اندازه هر بار مورد نیاز دانستند وارد حرکت شوند.

همه ساختار‌های سازش همراه خود صهیونیست‌ها باطل شده‌اند

ایشان پیام مهم این حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را در سال‌های جدیدترین در فلسطین رخ داده است، ابطال همه ساختار‌های سازش همراه خود دشمن صهیونیست خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: هیچ طرحی کسب اطلاعات در مورد فلسطین در غیاب هر دو دوست ندارم تذکر صاحبان آن یعنی فلسطینی‌ها اجراشدنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی همه توافقات پیش اجتناب کرده اند این مربوط به اُسلو، هر دو ساختار عربی ۲ دولتی، هر دو تخفیف قرن، هر دو روال‌سازی‌های حقیرانه جدیدترین باطل شده‌اند.

رئیس انقلاب همراه خود ردیابی به استمرار طیف گسترده ای از جنایات رژیم صهیونیستی همراه خود وجود اجتناب کرده اند نفس افتادن آن، افزودند: دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا کدام ممکن است در نظریه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، به سمت این همه جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مظلوم حفاظت نمی‌کنند اما علاوه بر این به گرگ خونخوار کمک هم می‌کنند.ایشان درس عظیم اجتناب کرده اند این رفتار مزوّرانه امکانات‌های نژادپرست غربی را پرهیز اجتناب کرده اند هر گونه تکیه کردن به آنها دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند: تنها همراه خود نیروی از دوام کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند تعلیم قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام اسلام گران است، می‌توان امتیازات دنیای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آن دشواری فلسطین را رفع کرد.

تعیین کنید‌گیری از دوام پُربرکت‌ترین پدیده در غرب آسیاست

حضرت آیت‌ا…خامنه‌ای تعیین کنید‌گیری از دوام در قلمرو غرب آسیا را پُر برکت‌ترین پدیده این قلمرو برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطر آرم کردند: کیان از دوام بود کدام ممکن است بخش‌های اشغال‌شده لبنان را اجتناب کرده اند لوث وجود صهیونیست‌ها پاک کرد، عراق را اجتناب کرده اند حلقوم آمریکا سطح کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شرّ داعش نجات داد، به مدافعان سوری به سمت نقشه‌های آمریکا مدد رساند، همراه خود تروریسم در سراسر جهان نبرد می‌تدریجی، به مردمان مقاوم یمن در جنگی کدام ممکن است به آنها تحمیل شده است یاری می‌رساند، همراه خود پنجه افکندن به موجودیت غاصبان صهیونیست به توفیق الهی آنها را به زانو در می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده مجاهدانه، دشواری قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را در ایده ها نهایی جهان روز {به روز} عالی‌تر می‌تدریجی.

ایشان همراه خود یادآوری آیاتی اجتناب کرده اند قرآن کریم کدام ممکن است بشارت‌دهنده یاری پروردگار به مؤمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابران است ، خطاب به مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان فداکار آن تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران همچنان کدام ممکن است صدها مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت نیز بر آن پای فشرده است، حامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار جبهه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت خیانت آمیز روال‌سازی روابط همراه خود رژیم غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش تطبیع‌پذیری را محکوم می‌تدریجی.

رئیس انقلاب خطاب به مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق این آیه کدام ممکن است «اِنَّ ا… یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنوا»، فرمودند: خواهید کرد مردمان فلسطین، خواهید کرد کودکان فداکار در کرانه‌ی غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرزمین‌های ۴۸، خواهید کرد مبارزان اردوگاه جِنین، خواهید کرد مجاهدان قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزّه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد ساکنان اردوگاه‌های فلسطینی در سطح، بخش مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسّاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشران کیان مقاومتید. درود بر خواهید کرد! بِایستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید کدام ممکن است «اِنَّ ا… یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنوا»، را انتخاب کنید و انتخاب کنید «لَئِن صَبَرتُم لَهُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ خَیرٌ لِلصّابِرین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اِن تَصبِروا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ تَتَّقوا فَاِنَّ ذلِکَ مِن عَزمِ الاُمور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سَلامٌ عَلَمنصفانهُم بِما صَبَرتُم فَنِعمَ عُقبَی الدّار».

حرکت خیانت‌بار برخی مقامات‌های عربی بی‌{نتیجه است}

حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای همراه خود ردیابی به اینکه برخی مقامات‌های عربی به آمریکا مشاوره‌اند در رفع دشواری فلسطین شتاب تدریجی، افزودند: اگر منظور آنان اینجا است کدام ممکن است آمریکا پیش اجتناب کرده اند سطح جابجایی اجتناب کرده اند قلمرو، هر مانع را اجتناب کرده اند بالا راه تثبیت رژیم غاصب بردارد، اولاً خیانت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دنیای عرب ننگ آفریده‌اند، ثانیاً آسان‌لوحی به خرج داده‌اند از کور نمی‌تواند عصاکش کور دگر شود.

ایشان در نهایت سخنانشان همراه خود درود به روح شهیدان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به خانوار‌های آنان، به اسیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان فلسطینی کدام ممکن است همراه خود نیاز‌ی استوار از دوام می‌کنند ، تحیت گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: کف دست گروه های فلسطینی مقاوم را کدام ممکن است بخش مهم این وظیفه عظیم را بر دوش گرفته‌اند می‌فشارم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای اسلام به ‌ویژه کودکان را به حضور {در این} میدان عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت فرا می‌خوانم.