خواه یا نه نقدینگی بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ است؟ / ابر تورم در راه است!


بر ایده فینال آمار، نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۵ همراه خود ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش برابر ۳۳ ​​سهم نرخ انبساط به رقم ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت اسفند اجتناب کرده اند ۴۷۵۰ رسید. هزار ۱ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود سریع نقدینگی اجتناب کرده اند مرز ۵۰۰۰ میلیارد تومان هم رفتن تنبل.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عدم استقلال موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری مقامات ۲ مسئله انبساط بالای نقدینگی است کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که مدیریت نقدینگی جدا از لزوم استقلال موسسه مالی مرکزی، افزایش نرخ درآمد بانکی دسترس در بازار بین بانکی ممکن است راه رفع عکس باشد.

تنظیمات نقدینگی به خروج مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی تعیین می شود کدام ممکن است اولی به چاپ مستقیم پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی به چاپ غیرمستقیم پول منجر تبدیل می شود.

انبساط بی رویه نقدینگی ممکن است هشداری برای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار تورم باشد مبنی بر اینکه مسئولان برای تامین کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قیمت های شخصی به موسسه مالی مرکزی مراجعه نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها درو کردن های شخصی اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی را مدیریت کنند به همان اندازه در نتیجه این نشوند. اضافه درو کردن

ابرها در راه متورم می شوند!

نقدینگی در ملت برای عجله در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این محاسبه می توان پیش بینی تورم بیش اجتناب کرده اند حد را داشت.

همراه خود پوشش های نامناسب، ۹ تنها می توان به افزایش مدیریت نقدینگی {امیدوار بود}، اما علاوه بر این این توسعه برای عجله در جاری انبساط است.

بر ایده فینال آمار، نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۵ همراه خود ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش برابر ۳۳ ​​سهم نرخ انبساط به رقم ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت اسفند اجتناب کرده اند ۴۷۵۰ رسید. هزار منصفانه میلیارد تومان تحویل داد.

این ارقام دلالت بر آن دارد در سال ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان مرتفع است.

ردیف کمیت نقدینگی ۱۴۰۰ ماه
۱ ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان فروردین
۲۴ ۳۶۰۰.۷ هزار میلیارد تومان اردبهشت
۳ ۳۷۰۵.۴ هزار میلیارد تومان خرداد
۴ ۳۸۱۹.۹ هزار میلیارد تومان میر
۵۴ ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان قانع کننده
۶ ۴۰۶۷.۶ میلیارد تومان ماه
۷۴ ۴۲۲۷.۴ هزار میلیارد تومان مهر
۸ ۴۳۱۵.۹ هزار میلیارد تومان ممنوعیت
۹۴ ۴۴۲۶.۹ هزار میلیارد تومان عکس گرفتن کردن
۱۰ ۴۵۰۱.۴ هزار میلیارد تومان به
۱۱ ۴۶۲۴.۱ هزار میلیارد تومان بهمن
۱۲ ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان
پرسه زدن می تنبل

چون آن است ملاحظه تبدیل می شود، تهیه روزانه نقدینگی در سال ۱۴۰۰ توسعه صعودی به شخصی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است مدیریت مالی مقامات به کارکنان مالی مقامات جدید سپرده شد، این توسعه شکسته نشده کشف شد. .

نرخ تشکیل نقدینگی روزانه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به طور معمول به ۳۱۸۰ میلیارد تومان رسید، با این حال این رقم در ۹ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یازده ماهه به همین ترتیب به ۳۴۴۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱۶ میلیارد تومان در روز رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این ارقام فراتر سر خورد. در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰. ۱۲ ماه.

پیش سوراخ بینی تبدیل می شود سریع نقدینگی اجتناب کرده اند مرز ۵۰۰۰ میلیارد تومان رفتن تنبل.