حرکت رو به انبساط موسسات آموزشی در نظام {رتبه بندی} در سراسر جهان


ایراندک همراه خود تخلیه فهرست کامل موسسات آموزشی در سال ۲۰۲۱ گفتن کرد: انواع موسسات ایرانی در اکثر نظام های کامل {رتبه بندی} جهانی نسبت به سال قبلی مرتفع است.

بر مقدمه فینال گزارش سامانه «نما»، انواع مؤسسات ایرانی در سامانه‌های کامل رتبه‌بندی جهانی نسبت به سال قبلی مرتفع است کدام ممکن است بعد از همه بخشی اجتناب کرده اند این افزایش {به دلیل} اصلاح فرآیند‌شناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه‌های رتبه‌بندی به وجود آمده است.

{در این} گزارش ۱۷ سیستم مختلف {رتبه بندی} کامل جهانی تجزیه و تحلیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه موسسات ایرانی از آنها رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش تبدیل می شود.

بر مقدمه گزارش «مروری کامل بر مؤسسات ۲۰۲۱: جایگاه مؤسسات ایرانی در نظام های کامل {رتبه بندی}»، مؤسسه آموزش برتر تایمز در تقویت سال ۲۰۲۲ شخصی کدام ممکن است در سال ۲۰۲۱ آشکار شد، ۵۸ مؤسسه ایرانی را در فهرست برترین مؤسسات جهان راه اندازی شد کرد. جهان جهانی گرایی.

نظام رتبه‌بندی «شانگهای» در تقویت ۲۰۲۱، ۱۱ مؤسسه آموزشی ایرانی را در بین ۱۰۰۰ مؤسسه برتر جهان قرار داد.

نظام رتبه‌بندی «Q.S.» ۶ مؤسسه ایرانی نیز در فهرست برترین مؤسسات در مدل ۲۰۲۲ شخصی قرار گرفت.

بر مقدمه گزارش سال ۲۰۲۱، نظام «رتبه‌بندی دانشکده‌ها بر مقدمه انجام تحصیلی» هر دو «اروپا» نیز ۵۹ مؤسسه ایرانی در بین ۳۰۰۰ مؤسسه برتر جهان است.

در مدل ۲۰۲۱، سیستم طبقه‌بندی لیدن عنوان ۳۶ موسسه ایرانی را نیز در بر می‌گیرد کدام ممکن است ۳۰ موسسه در بین بالاترین رتبه‌های تعدادی از در سال ۲۰۲۱ هستند.

در سال ۲۰۲۱، ۱۲ مؤسسه ایرانی در فهرست آخرین نظام کلاس‌بندی «تایوان»، ۳۱ مؤسسه در «یو اس نیوز»، ۳۹ مؤسسه در «کلاس‌بندی جهانی دانشکده‌ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ مؤسسه در نظام طبقه‌بندی «راوند» حضور داشتند. ، ۴۲ موسسه در سیستم طبقه بندی “گرین متریک”، ۴۷ موسسه در سیستم طبقه بندی “موسسه آموزش برتر آسیایی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۱ موسسه در سیستم طبقه بندی “اسکیمگو” شهرت در سراسر جهان کسب کرده اند.

یکی اجتناب کرده اند گزارش های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده سامانه (جایگاه ایران در علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در سیاره) «نمای عمومی بنگاه ها ۲۰۲۱» است.

سامانه NEMA کدام ممکن است توسط Irandac ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} شده است، جایگاه علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ایران را در سیاره رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش می دهد.