جلوگیری از انتقال دانش و تجربه بین المللی با محدودیت های اینترنتی/منزوی و کوچک شدن اکوسیستم برای استارت آپ ها در کشور


جلوگیری از انتقال دانش و تجربه بین المللی با محدودیت های اینترنتی/منزوی و کوچک شدن اکوسیستم برای استارت آپ ها در کشور