جزییات وثیقه سهام برای اکتسابی رهن دانش


معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نوآوری سمات به جزییات وثیقه سهام برای اکتسابی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موسسه مالی در قبال خوب ارزش سهام اشخاص حقیقی شناخته شده به عنوان وثیقه، تسهیلات تیز کردن می‌تنبل کدام ممکن است محدودیتی در سقف میزان وثیقه {وجود ندارد}.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، هفته قبلی رییس گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار ادعا کرده بود کدام ممکن است برای درمان سهام شناخته شده به عنوان وثیقه به صورت دیجیتال در جاری راه‌اندازی است.

در جریان هفته قبلی موسسه مالی مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات دانش به همان اندازه سقف ۲۰۰ میلیون تومان را به موسسه مالی‌ها ابلاغ کرد.

عمیق وثیقه گذاری سهام

معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نوآوری نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی در ذکر شد‌وگویی به جزییات نحوه وثیقه سهام در موسسه مالی‌ها در راستای اکتسابی رهن ردیابی کرد.

وی گفت: جایگزین وثیقه‌گذاری سهام برای اکتسابی رهن اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی‌ها برای سهامداران فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها می‌توانند همراه خود برای مشاوره سامانه‌های بانکی تقاضا شخصی را پرونده کنند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگی دانش را به موسسه مالی‌ها حاضر می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهامدار باید همراه خود برای مشاوره اپلیکیشن موسسه مالی اقدامات درمورد به وثیقه سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز اکتسابی رهن انجام دهد.

حاضر سهام قابل وثیقه سهامدار در اپلیکیشن موسسه مالی

حسنلو تاکید کرد: همراه خود پیامک یکبار خوردن سجام سهامدار احراز هویت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر OTP مناسب وارد شد، سهام قابل وثیقه سهامدار در اپلیکیشن موسسه مالی حاضر داده می تواند.

وی یکپارچه داد: بعد اجتناب کرده اند این مرحله سهامدار می‌تواند سهام‌ مدنظر شخصی را برای وثیقه انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سهامی کدام ممکن است قصد وثیقه‌گذاری دارد را وارد تنبل.

وی تاکید کرد این تقاضا معادل سیستم تیز کردن شاپرک، سهامدار را {به سمت} سامانه‌های نمایندگی سپرده‌گذاری هدایت می تواند.

{در این} بخش تقاضا‌ موسسه مالی به شخص حاضر داده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود OTP سجام احراز اختیار انجام می‌شود به همان اندازه هویت سهامدار را تایید تنبل.

حسنلو ادعا کرد کدام ممکن است کارمزد وثیقه را سهامدار باید تیز کردن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این کار سودآور‌آمیز باشد، تقاضا وثیقه پرونده می‌شود.

وی ذکر شد: سهامی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان وثیقه برای اکتسابی رهن تصمیم گیری می‌شود، در نمایندگی سپرده گذاری به حالت فریز درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهامدار به همان اندازه بالا تسویه تسهیلات شخصی نمی‌تواند آن را بفروش برساند.

وثیقه‌گذاری سهام در سالن دادگاه هم می‌تواند کاربرد داشته باشد

وی در یکپارچه ذکر شد: میزان رهن حاضر شده به سهامدار در بخش اختیار موسسه مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بانکی براساس دستورالعمل‌های شخصی ممکن است وارد حرکت شود.

حسنلو ذکر شد: اجتناب کرده اند تذکر ما محدودیتی در سقف میزان وثیقه {وجود ندارد} با این حال قابل دستیابی است موسسه مالی‌ها شخصی برای این وثیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن اندیشه در مورد شده برای آن سقفی را درنظر بگیرند.

 

تأمین: ایرنا