تیز کردن ۷ هزار میلیارد ریال رهن عروسی اجتناب کرده اند موسسه مالی سینا


موسسه مالی سینا در راستای حمایت پولی اجتناب کرده اند زوج های جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش عرف های حسنه عروسی بیش اجتناب کرده اند ۲۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه عروسی به مبلغ ۷۰۸۳ میلیارد ریال تیز کردن کرده است.

به گزارش وبسایت تحت وب درک نیوز؛ این موسسه مالی در راستای ایفای پاسخگویی‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسویی همراه خود این سیستم‌های مقامات برای تسهیل عروسی بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم بنیان خانوار، تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۲۳ هزار زوج جوان را همراه خود رهن بیش اجتناب کرده اند ۷ هزار میلیارد ریال برای اسکان‌های شخصی فرستاده است.
گفتنی است، رهن عروسی پرداختی این موسسه مالی در سال ۱۴۰۰ برای انجام تعهدات قانونی مندرج در بند الف تبصره ۱۶ قوانین کل بودجه ملت به مبلغ ۲۴۰۰ فقره بالغ بر ۲۰۷۶ میلیارد {بوده است}. ریال
بر ایده این گزارش، موسسه مالی سینا در اسفندماه سال قبلی ۱۰۵ فقره رهن عروسی به خوب ارزش ۹۴ میلیارد ریال به واجدین شرایط تیز کردن کرد. انواع نامزدها در پیش بینی بدست آمده قرارداد قرض حسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص بخش در جاری حاضر ۱۲۲ نفر می باشد.