تنظیم این سیستم ها به کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها آسیب می رساندطبق تحقیقات دانشکده کورنل، تنظیم این سیستم کاری – کدام ممکن است کارفرمایان بیشتر و بیشتر ای برای {به حداکثر رساندن} درآمد در شرایط غیرقابل پیش سوراخ بینی بازار استفاده می کنند – به معنای واقعی کلمه هستند ممکن است انجام سازمانی را به طور قابل توجهی در وسط های بحرانی قابل مقایسه با خوب بیماری همه گیر تضعیف تدریجی.