تسهیلات پرداختی موسسه مالی سراسری به بخش مالی چقدر {بوده است}؟


میزان تسهیلات پرداختی اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی سراسری ایران به بخش های مختلف مالی طی سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۳۸ سهم نسبت به سال در گذشته آن افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دانش فعلی اجتناب کرده اند آمار میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های مالی اجتناب کرده اند این حکایت دارد کدام ممکن است طی سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۲۲۲۶ هزار میلیارد ریال تامین پولی توسط موسسه مالی سراسری ایران صورت گرفته است.

این تسهیلات به همین ترتیب به بخش های شرکت ها، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن، بازرگانی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تبدیلی، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات تیز کردن شده است.

این دارایی ها در قالب خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۱ فقره پرونده تسهیلاتی در اختیار نامزدها قرار گرفته است.

روابط نهایی موسسه مالی سراسری ایران

لینک مختصرلینک کپی شد!