تراکتور جاده ای در دولت سیزدهم معرفی شد


به منظور مراقبت از امنیت غذایی کشور و از زمان تشکیل دولت سیزدهم و از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱، همزمان با تولید داخلی تراکتور، دولت اهتمام داشت. نزدیک به ۷۰ هزار دستگاه تراکتور جاده ای به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار وارد کشور شد که واردات آن محصول چند دهه پیش کشور شد.
به گزارش این پایگاه خبری، سید روح الله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک و کارشناس اقتصادی ایران:
در سال های اخیر تامین تراکتور یکی از معضلاتی بوده که بخش کشاورزی برای بهره وری مناسب از آن رنج می برد که با وجود تولید داخلی به دلیل فرسودگی تراکتورهای موجود و نیاز به نوسازی تراکتورهای موجود، مشکل مهمی محسوب می شود. افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی.
برای متعادل کردن تقاضای بالا، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید داخلی، راه حل رفع کسری از طریق واردات است که سیاست دولت سیزدهم برای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی است.
واردات تراکتور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵ هزار و ۶۰ دستگاه بوده که از ابتدای شهرفر یعنی تشکیل دولت سیزدهم تا پایان سال ۹۹، ۳۸ هزار و ۲۹۱ دستگاه وارد شده است. ۷۶ برابر تراکتورهای جاده ای وارد کشور شده است.
در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱ هزار و ۵۱۲ دستگاه تراکتور راهداری به ارزش ۷۰۸ میلیون و ۳۹۴ هزار دلار با کد تعرفه ۸۷۰۱۲۰۰۰ نسبت به هفت ماهه سال ۱۴۰۰ با افزایش وزنی ۳۶۵ درصدی و ۴۴۶ دستگاه وارد کشور شد. درصد
بر این اساس و با عنایت ویژه دولت سیزدهم، از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار دستگاه تراکتور در جاده ها به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۸۴ دلار وارد کشور شد در حالی که در سال ۱۳۷۸ حدود ۵۹۵ دستگاه تراکتور به ارزش ۸ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۸۸ دلار وارد کشور شد، در سال ۹۸ حدود ۲۰۶ دستگاه به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۷۲۵ دلار و در سال ۹۷ تعداد ۴۱۰ دستگاه به ارزش ۵ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۴۰۵ دلار و ۱۰۰۰ و ۶۴۵ دلار وارد کشور شد. به ارزش ۲۱ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۶۲ دلار.