تخلیه صورت های پولی گروه فناوری دانش برای اولین بار/ افزایش ۲ برابری زیان خالص طی ۲ سال


تخلیه صورت های پولی گروه فناوری دانش برای اولین بار/ افزایش ۲ برابری زیان خالص طی ۲ سال