تایید در سراسر جهان، درک نهایی اجتناب کرده اند مبارزه هواپیماهای با بیرون سرنشین را تعیین کنید می دهدبر ایده نظرسنجی تیمی اجتناب کرده اند محققان کرنل، حمله ها هواپیماهای با بیرون سرنشین روزی اجتناب کرده اند حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروعیت مردم بیشتری برخوردار می‌شوند کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی گروه‌هایی معادل گروه ملل متحد تأیید شوند.