به بازنشستگان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می شود


با توجه به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی و اطلاعیه قبلی در خصوص تاریخ پرداخت مابه التفاوت حقوق خردادماه، افزایش حقوق خرداد ماه از امروز به صورت منطقه ای پرداخت می شود. در چند روز آینده تکمیل می شود. همچنین بازنشستگانی که سپرده آنها در حساب هایی غیر از بانک رفاه اجتماعی باشد، کل فیش و مابه التفاوت ۳۰ خرداد ۳۰ خرداد را دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است فرآیند پرداخت این ماه همانند روال معمول و لیست حروف الفبا از ۱۹ خرداد آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.
مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین و اردیبهشت نیز در ماه های تیر و مرداد پرداخت می شود.