بهزیستی و نقش مؤثر آن در عدالت اجتماعی


بهزیستی یکی از سازمان هایی در کشور بوده و هست که همواره خواهان عدالت و عدالت بوده و خود را موظف به خدمت و عدالت اجتماعی می دانسته و هرگز از این اهمیت چشم پوشی نکرده است. البته تکیه بر همکاری و همکاری طیف وسیعی از خیرین و افراد متعهد جامعه در ایجاد و ارائه خدمات مرتبط نقش بسزایی دارد.

در دنیای مدرن امروز، ایجاد سیاست هایی که منجر به عدالت اجتماعی شود، بسیار مهم است. سیاست‌ها و برنامه‌های مدونی که از نوزادی تا پایان عمر و سازمان‌های مرتبط با آن در تمامی مراحل ذکر شده از غذا و تغذیه تا محیط زندگی سالم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بروز آن مراقبت می‌کند و بسیاری از بیماری‌ها و ناتوانی‌ها را پوشش می‌دهد. تا در نهایت به هدف نهایی خود که چیزی جز تامین سلامت مردم نیست برسند. زیرا کشورهای توسعه یافته با شفافیت کامل دریافته اند که سلامت جسم و روان یکی از عوامل ضروری و مهم در پیشرفت و توسعه آنهاست.

در این راستا بهزیستی یک سازمان فرهنگی، اجتماعی و کمکی است که در کشور ما در راستای تحقق این عدالت اجتماعی فعالیت می کند. این سازمان برای کمک به اقشار محروم و افراد دارای مشکلات محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ژنتیکی و همچنین مشکلات جسمی، روحی و روانی ایجاد شده است، از این رو ۲۵ تیرماه روز تندرستی و تندرستی است. فراهم کردن. به نام اجتماعی

این روزها به دلیل شرایط اقتصادی که با آن روبرو هستیم، تفاوت شرایط، فرصت ها، ویژگی های طبیعی و چگونگی شرایط حاکم بر جوامع و استعدادهای مردم، شرایطی را به وجود آورده است که زندگی همه افراد جامعه برابر نیست و بسیاری از آنها نمی توانند. حتی به نیازهای اولیه آنها نیز رسیدگی کند. این معایب و کاستی های فراوان در هر جامعه ای نیازمند راه های مستقل و محترمانه برای ایجاد سازمان هایی با این رویکرد است. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های حمایتی که برای نهادینه‌سازی عدالت اجتماعی و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری جامعه ایجاد شده است، رفاه و تامین اجتماعی است.

عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی

رسالت سازمانی مانند بهزیستی این روزها خطرناکتر شده است. سازمانی که دارای خدمات گسترده ای در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است که در ایجاد آرامش روانی و اجتماعی برای جامعه، شکوفایی استعدادها و ایجاد شادی و امید در جامعه نقش بسزایی دارد. البته سازمان بهزیستی در راستای تحقق اهداف فوق با اتخاذ تدابیر لازم و ارائه انواع حمایت از کودکان نیازمند، زنان و کودکان بی سرپرست و همچنین ارائه خدمات توانبخشی به معلولان جسمی و ذهنی، معتادان، معلول اجتماعی و غیره. او هرگز از هیچ تلاشی کوتاه نمی آید.

جوهره اصلی سیاست‌های سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، تلاش برای همراهی با کاستی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است. نقش موثر نهاد تامین اجتماعی در ایجاد رونق کسب و کار و رفع موانع تولید مهم و موثر است و نقش مهم نهاد بهزیستی اجتماعی در برخورد با اشتغال و توانمندسازی مددجویان این دو نهاد را می توان گامی موثر در راستای تحقق آن دانست. تحقق عدالت اجتماعی و از این رو دولت و سایر سازمان های مرتبط وظیفه دارند با تقویت و حمایت از این نوع نهادها، نقش فعالی در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کنند.

اکبرزاده – کارشناس اجتماعی