بدهی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی به موسسه مالی مرکزی کدام است؟


بر ایده آمارهای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی آشکار شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی به همان اندازه بالا بهمن ماه سال قبلی، خالص مطالبات موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند بخش نهایی همراه خود انبساط ۴۱.۸ درصدی نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۹ به ۲۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات موسسه مالی مرکزی رسید. موسسه مالی. موسسه مالی مرکزی موسسه مالی ها همراه خود انبساط ۵۶ درصدی به رقم ۱۸۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۰ میلیارد تومان رسید. در واقع بدهی مقامات، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات دولتی به موسسه مالی مرکزی {در این} مدت به همین ترتیب ۱۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است هر کدام ۴۵.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹.۵ نسبت انبساط داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، موسسه مالی مرکزی همراه خود تخلیه گزیده ای اجتناب کرده اند آمارهای مالی بالا بهمن ماه سال قبلی کمیت نقدینگی را ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان ادعا کرد کدام ممکن است حکایت اجتناب کرده اند انبساط ۳۹.۷ درصدی نقدینگی نسبت به بالا سال دارد. فوریه. ۲۰۱۶.

این در حالی است کدام ممکن است این نماگر نسبت به اسفند ۱۳۹۵ ۳۳ نسبت افزایش داشته است.

ضریب افزایش نقدینگی در نهایت بهمن ماه سال قبلی به ۷.۹۲۶ رسید کدام ممکن است نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۵ ۴.۹ نسبت افزایش داشت.

دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های موسسه مالی مرکزی

کمیت دارایی های خارجی موسسه مالی مرکزی در نهایت بهمن ماه سال قبلی بالغ بر ۶۹۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ میلیارد تومان بود کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند انبساط ۱۷.۱ درصدی بود. خالص مطالبات موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند بخش نهایی همراه خود ۴۱.۸ نسبت افزایش نسبت به بهمن ماه ۹۶ به ۲۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ میلیارد تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند موسسه مالی ها همراه خود افزایش ۵۶ درصدی به ۱۸۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۰ میلیارد تومان رسید.

در واقع بدهی مقامات، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات دولتی به موسسه مالی مرکزی {در این} مدت به همین ترتیب ۱۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است هر کدام ۴۵.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹.۵ نسبت انبساط داشته است.

دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است کمیت دارایی های خارجی این بخش نسبت به بالا بهمن ماه سال قبلی همراه خود انبساط ۵۰ درصدی در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالغ بر عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ میلیارد تومان {بوده است}.

کمیت اسکناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکوک نیز همراه خود ۱۳.۸ نسبت افزایش به ۹۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد موسسه مالی مرکزی همراه خود ۳۶.۸ نسبت افزایش نسبت به بهمن ماه ۹۶ به ۴۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

بدهی موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی به موسسه مالی مرکزی در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیارد تومان همراه خود نرخ انبساط ۵۶ درصدی {بوده است}.

چکیده دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های موسسه مالی های تجاری

کمیت دارایی های خارجی موسسه مالی های تجاری ملت در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۰ برابر همراه خود ۲۰۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیارد تومان است کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند انبساط ۷۱ درصدی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی است.

میزان سپرده موسسه مالی های تجاری نزد موسسه مالی مرکزی بالغ بر ۱۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۰ میلیارد تومان برابر ۶۴ نسبت {بوده است}.

مجموع دارایی های موسسه مالی های تجاری در وسط مورد تجزیه و تحلیل بالغ بر ۱۹۰۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیارد تومان همراه خود ۷۱ نسبت افزایش نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۵ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بدهی موسسه مالی های تجاری به موسسه مالی مرکزی در نهایت بهمن ماه ۹۵ بالغ بر ۵۰.۱۴۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۰ میلیارد تومان.

وضعیت دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های موسسه مالی های تخصصی

بر ایده این گزارش، کمیت دارایی های خارجی موسسه مالی های تخصصی در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۰ برابر ۳۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۰ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته ۴۴.۹ نسبت افزایش داشته است.

مجموع دارایی های موسسه مالی های تخصصی در این دوران همراه خود انبساط ۳۴.۹ درصدی بالغ بر عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۷ هزار میلیارد تومان {بوده است}.

کمیت بدهی موسسه مالی های تخصصی به موسسه مالی مرکزی ۵۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیارد تومان برابر ۱/۲۵ نسبت نسبت به بالا بهمن ماه ۹۶ است.

تأمین: موسسه مالی مرکزی