بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو ایمن نیازمند اراده سراسری


مدیرعامل گروه دنبال کنندگان امنیت راه‌ها ذکر شد: در ۱۰ ماهه نخست سال سال قبلی مجموع جانباختگان سوانح رانندگی ملت به ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۰ نفر رسید کدام ممکن است در مقابل همراه خود مدت خیلی شبیه سال ۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۱۱.۵ سهم افزایش کشف شد.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم تحت وب ، «ناصر رزاق منش» در نشست خبری کدام ممکن است به رویداد ۷ اردیبهشت ” روز سراسری امنیت بار ” برگزار شد ذکر شد: {در این} مدت انواع مصدومان نیز ۱۵.۱ سهم فزایش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زیبنده مردمان ما نیست.

مدیرعامل گروه دنبال کنندگان امنیت راه‌ها دقیق کرد: در ایام نوروز امسال نیز شاهد افزایش جانباختگان سوانح رانندگی بودیم به منظور که {در این} ایام طبق گزارش پلیس عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نفر در تأثیر سوانح رانندگی در راههای ملت جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث اولویت تا حد زیادی گروه شده است.

رزاق منش اظهارداشت: افزایش جان باختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خیابان‌ای مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دنبال کنندگان امنیت راه‌ها را فوق العاده درگیر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله مهم نگهداری بهینه راه های ملت را نیز همراه خود تخصیص اعتبارات می خواست فوق العاده حیاتی کرده است.

مدیرعامل گروه دنبال کنندگان امنیت راه ها همراه خود دقیق اینکه صنعت خودروسازی ملت به دلیل برای عدم معمول های می خواست اولویت زیادی را  به وجود معرفی شده است است، ذکر شد: در روزهای نخست ایام سفر نوروز امسال ۱۰۰ هزار خودرو جریمه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ هزار خودرو کدام ممکن است مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را رعایت نکرده بودند، توسط پلیس به منطقه پارکینگ ماشین ها هدایت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد می‌دهد کدام ممکن است {در این} زمینه باید امتحان شده شدید انجام شود به آموزش داده شده است رزاق منش، متاسفانه حوادث رانندگی در ملت ما سالانه بین ۴ به همان اندازه ۷ سهم درآمد ناخالص خانه را می‌بلعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خسارت بزرگی برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان وارد می‌تنبل.

رزاق منش اظهارداشت: همراه خود ملاحظه به اهمیت بار ایمن در ملت گروه دنبال کنندگان امنیت راه های ملت سال قبلی در نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران نیازمند تشکیل شورای برتر امنیت حمل ونقل در ملت شد به همان اندازه همراه خود نگهداری بهینه اجتناب کرده اند راه های ملت این سرمایه عظیم همچنان محافظت شود به همان اندازه هموطنان ما سفرهای شخصی را همراه خود امنیت اجباری انجام دهند.

در یکپارچه این نشست رئیس گروه دنبال کنندگان امنیت راه‌ها تاکید کرد: ۷ اردیبهشت ‌ماه هر سال بی نظیر‌ترین شاخص بار یعنی روز سراسری امنیت بار نامگذاری شده {است تا} این دغدغه مهم مردمان در بعد اجتماعی مورد ملاحظه تمام انگشت اندرکاران قرار بگیرد. «محمد بخارایی» تاکید کرد: انواع جان باختگان در ملت ما در سوانح رانندگی ۲۰ سهم اجتناب کرده اند متوسط جهانی تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامگذاری سال ۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۴۰۹ شناخته شده به عنوان دهه الزام امنیت راهها عالی اراده سراسری را می طلبد به همان اندازه بتوانیم {در این} زمینه آمارهای شخصی را کاهش دهیم.

رئیس گروه دنبال کنندگان امنیت راه‌ها افزود: این گروه همواره جستجو در بار با بیرون حادثه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمرکز بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راه را باید طوری این سیستم ریزی کنیم کدام ممکن است مردمان همراه خود رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی سفرهای شخصی با بیرون حادثه به بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بتوانند به مقاصد شخصی برسند.

بخارایی دقیق کرد: امنیت بار در راه های ملت نیازمند اراده سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دنبال کنندگان امنیت راه ها همواره جستجو در اینجا است همراه خود رعایت شاخص های مهمی {در این} زمینه اجتناب کرده اند جمله جلوگیری اجتناب کرده اند ساخت خودروهای غیر ایمن، تشکیل فراکسیون امنیت راه ها در مجلس، تعهد مند کردن رسانه‌ها {در این} زمینه، مشارکت بیمه ها در بخش امنیت بار، افزایش پتانسیل ها امدادی، امنیت سازی جامعه راه‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود از کیت مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت خوب در راه‌های ملت بیش اجتناب کرده اند پیش آسانسور شود.

رئیس گروه دنبال کنندگان امنیت راه های ملت در عین جاری تاکید کرد: اصلاح اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات ویژه به ویژه در بخش دلسرد کردن، تخصیص اعتبارات پولی، حمایت پولی برای امنیت بار ویژه به ویژه در زمینه نگهداری راه های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی دنبال کنندگان امنیت راههای ملت همواره جستجو در این هستند کدام ممکن است همراه خود بهبود امنیت در بار حوادث رانندگی در مرحله ملت توسعه نزولی شخصی را یکپارچه دهد.

وی همراه خود دقیق اینکه امنیت اتفاقی به انگشت نمی آید، ذکر شد: {در این} راستا اجرای مدیریت ایمن، خیابان ایمن، خودروهای ایمن، رانندگی ایمن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات صحیح می‌تواند در کاهش سوانح رانندگی در مرحله ملت فوق العاده تاثیرگذار باشد.

بخارایی همراه خود دقیق اینکه آمار ها نماد می دهد ۷۰ سهم حوادث رانندگی در ملت به مسئله انسانی متکی است، ذکر شد: ارتقای سنت خودروسازی نظارت، امدادرسانی، سنت رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سنت امنیت در کاهش سوانح رانندگی در ملت فوق العاده تاثیرگذار {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ما به جایی برسیم کدام ممکن است حتی شاهد جان باختن عالی نفر در راه‌های ملت نباشیم.

رئیس گروه دنبال کنندگان امنیت راه های ملت اظهارداشت: خوشبختانه همراه خود وجود سه سند بی نظیر بالادستی در بخش سوانح رانندگی، کاهش جانباختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومان رانندگی در ملت فوق العاده تاثیر گذار است کدام ممکن است اولین سند درمورد به آیین نامه انضباط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سنت امنیت بازدید مصوب {بیست و سوم} مهر ماه سال ۹۹ هیئت مقامات است.

بخارایی افزود: دومین سند نیز درمورد به دهه سراسری اقدام برای امنیت بار مصوب اسفند ماه سال ۹۹ کمیسیون امنیت راه های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین سند نیز درمورد به پنجم بهمن ماه سال قبلی بود کدام ممکن است مدیریت امنیت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح رانندگی در هیئت مقامات به تصویب رسید.

بخارایی ذکر شد: اجرایی شدن این سه سند بالادستی آنچنان قیمت‌ای نیز ندارد اما علاوه بر این فرهنگسازی {در این} زمینه ممکن است به ارتقاء امنیت در راههای ملت کمک شایان توجهی داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به حوادث موتورسواران در راه های ملت اظهارداشت: موتورسواران ۲۵ سهم سوانح رانندگی را در مرحله ملت به شخصی اختصاص داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد می‌دهد کدام ممکن است نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دقیق سرعت در راههای ملت می‌تواند نتایج مثبتی در بر داشته باشد.

در طولانی مدت این نشست ادعا گروه دنبال کنندگان امنیت راه ها به رویداد ۷ اردیبهشت ماه روز سراسری امنیت حمل ونقل صادر شد کدام ممکن است {در این} ادعا تاکید شده است کدام ممکن است گروه دنبال کنندگان امینی راه ها همراه خود تمام توان در جهت کاهش سوانح رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امنیت در حمل ونقل همراه با سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت اندرکاران همراه خود اجرای این سیستم های مهم زیبایی شناختی آمادگی دارد به همان اندازه {در این} زمینه شاهد روزهای با بیرون حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای ایمن برای هموطنان شخصی باشیم.