این سیستم رشد کودکان به کودکان {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند فقر خارج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بلوغ برسندبر ایده بررسی ای کدام ممکن است در بیمارستان کودکان Ann & Robert H. Lurie در شیکاگو آشکار شد، منصفانه این سیستم رایگان رشد کودکان برای خدمت به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان سیاه منافذ و پوست کدام ممکن است در یک واحد گروه کم درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجزا اقامت می کنند، نتایج پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیلی بلندمدت مثبتی را در فارغ التحصیلان شخصی آرم داده است. روزنامه. بهداشت کلی BMC.