انسولین اتوموراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین خوراکی: خواه یا نه این نمایندگی کودک نوپا واقعاً ممکن است این کار را انجام دهد؟ (NASDAQ: ORMP)


دختر دیابتی پیش دکتر

FatCamera/E+ اجتناب کرده اند طریق Getty Images

Oramed Pharmaceuticals Inc. ممکن است را خرس محافظت قرار داده است. (نزدک: ORMP۲ بار پیش اجتناب کرده اند این، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ بار، خوانندگان اجتناب کرده اند من می خواهم درخواست شده است اند کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد پیشینه نمایندگی دقیق بیشتری تجزیه و تحلیل کنم. آنها به چیزی رسوایی ردیابی کردند. پس گشتم با این حال چیزی نیافتم علاوه بر این پروفسور اورام هرشکو در هواپیما کدام ممکن است آنجاست. دریافت کرد جایزه نوبل. متعاقباً من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است ما این جاده تجزیه و تحلیل را رها خواهیم کرد، بجز خواننده ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن آزرده خاطر شده است، آن را تا حد زیادی روشن تنبل.

خیر، چیزی کدام ممکن است اکنون روی آن کانون اصلی خواهیم کرد اینجا است کدام ممکن است چرا سهام ORMP در لحظه حل و فصل ترین حد شخصی رسید.

در ۲ مقاله زودتر، مشکلات پیش روی Oramed را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشاء بی نظیر آن ORMD-801 را مورد بحث قرار دادم. این مشکلات اساساً آموزشی هستند. ORMD-801 خوب سازنده انسولین خوراکی است. عرضه انسولین خوراکی، در تئوری، امکان فوق العاده بهتری برای زایمان زیر جلدی است، از انسولین خوراکی، اجتناب کرده اند متنوع جهات، شبیه تر است انسولین داخل زا ساخت شده در هیکل حرکت می تنبل. درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی ناشی اجتناب کرده اند تزریق در مقابل با تمایل آن به تحمیل توسل به سیستمیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیپوگلیسمی محیطی اجتناب کرده اند جمله امتیازات علاقه مند به انسولین SC هستند. متعاقباً هرکسی کدام ممکن است راهی پیدا کند اولین دوز خوراکی انسولین شخصی را {به آرامی} ساخت تنبل، نمایندگی بزرگی {خواهد بود}.

با این وجود، انسولین خوراکی برخی اجتناب کرده اند مشکلات روزمره را در تغییر شدن به معامله با های قابل دوام دارد. ۲ ضرر اصلی اجتناب کرده اند بین برداشتن انسولین در روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان توسل به انسولین اجتناب کرده اند روده است. انسولین ۹ تنها در شکم ناپایدار است، اما علاوه بر این {به دلیل} وزن مولکولی بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب، نفوذپذیری فوق العاده به سختی، تا ۱ نسبت، اجتناب کرده اند طریق غشاهای روده دارد. چون آن است قبلاً ردیابی کردم:

..باید سیستم عرضه باشد [afford] دفاع کردن اجتناب کرده اند انسولین به سمت اطراف های اسیدی خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه آنزیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عرضه متمرکز دارو…

برای معامله با به این موضوع، Oramed، چون آن است قبلاً گفتم، این کار را انجام می دهد:

Oramed (ORMD-0801) برای ادغام کردن خوب مهارکننده پروتئاز خاص گونه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند داروها سرزنده دفاع کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب آسانسور کننده توسل به مقاوم کدام ممکن است توسل به آنها را {در سراسر} اپیتلیوم روده افزایش می دهد.

با این وجود، در هر خوب اجتناب کرده اند این مد ها مشکلات زیادی موجود است. این ۲ فرآیند، خوب مهارکننده پروتئاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب آسانسور کننده توسل به، مورد استفاده قرار گیرد مختصر مدت صحیح هستند. با این وجود، ما با اشاره به عواقب آن پس اجتناب کرده اند استفاده تمدید شده مدت داده ها به سختی داریم. مسلماً، سماگلوتاید کارآمد شناخته شده به عنوان خوب داروی خوراکی با استفاده اجتناب کرده اند آسانسور کننده توسل به سالکاپروزات سدیم (SNAC) نوسازی شده است، با این حال به نظر می رسد مانند است تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است سماگلوتید اجتناب کرده اند این تذکر قابل توجهی منحصر به شخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی لیراگلوتید را نمی توان با SNAC رشد داد. متعاقباً، در مورد داده ها به سختی کدام ممکن است می دانیم، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است استفاده تمدید شده مدت تأثیر وحشتناکی بر غشای روده می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث مسمومیت غیرقابل قبول تبدیل می شود. تا روزی کدام ممکن است داده‌های امنیت تمدید شده‌مدت را اجتناب کرده اند گروه بزرگی اجتناب کرده اند مبتلایان آزمایشی اکتسابی نکنیم، نمی‌توانیم مثبت باشیم کدام ممکن است بالا خواهد کشف شد. این مهمترین ضرر در زیرین نگه از گرفتن سهام است.

در همین جاری، الگوی‌هایی موجود است کدام ممکن است انسولین خوراکی مؤثر نبوده است، به طور قابل توجهی Novo Nordisk A/S (NVO)، اصلی صنعت دیابت. این انسولین اساس تمدید شده تأثیر (IO338) نوسازی شده با آسانسور کننده نفوذپذیری اسیدهای چرب با زنجیره متوسط، سولفات سدیم (C10)، فراهمی زیستی ۱-۲٪ بالاتری را به انگشت آورد، با این حال این ادامه دارد {برای حفظ} شاخص گلیسمی کافی کافی نبود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به بعدی دوزهای بعدی انسولین، تا ۶۰ برابر دوز SC، کدام ممکن است فوق العاده پرهزینه شده است. برای بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه، متنوع اجتناب کرده اند این امتحان شده ها برای ساخت انسولین خوراکی صحیح {انجام شده} است، با این حال هیچ خوب اجتناب کرده اند آنها موفقیت آمیز نبوده است.

حالا، همین جا اورامد است، خوب نمایندگی کودک نوپا اسرائیلی به مدیریت ۲ نفره مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد (با این حال فراموش نکنیم، دریافت کرد جایزه نوبل) کدام ممکن است سال قبلی برای پیشنهادی ۵۰ میلیون دلاری به سختی مجازات شد. قطعا ارزش آن را دارد بازار اورامد ۲۷۳ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام نقدی آن ۱۴۶ میلیون دلار است کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد شرکتی مؤثری برابر ۱۱۶ میلیون دلار به آن است می دهد – کدام ممکن است مبلغی ناچیز است. برای بیش اجتناب کرده اند خوب دهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پشتکار قابل پاداش، این نمایندگی کودک نوپا در امتحان شده برای بدست آوردن به آنچه Novo Nordisk در این را امتحان کنید شکست خورده است – ساخت انسولین خوراکی کارآمد است. این نمایندگی کمتر شناسایی شده است قصد دارد به حداقل یک رئیس دسترس در بازار ۱۵ میلیارد دلاری انسولین تغییر شود – را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا فوق العاده به سختی در رشد انسولین خوراکی موجود است. یه چیزی مناسب به تذکر نمیرسه

با این وجود، سال ۲۰۲۲ خوب سال محوری برای اورامد است. اجتناب کرده اند گزارش شناسایی ۷۵ درصدی در مرحله سوم گزارش شناسایی بالقوه در آبان ماه سال قبلی خبر دادند. تخصص سربازی خوب سال زودتر آغاز شد، متعاقباً امیدوارم تا تعدادی از ماه بلند مدت گزارش شناسایی را پایان دادن کنند. این نمایندگی می گوید کدام ممکن است “داده های اثربخشی ORA-D-013-1 پس اجتناب کرده اند اتمام فاصله معامله با ۶ ماهه اول توسط همه مبتلایان به راحتی در دسترس است {خواهد بود}.” متعاقباً من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است یافته های کلیدی تا بالا سال ۲۰۲۲ به راحتی در دسترس است {خواهد بود}.

آن یک است مناسبت عظیم است. معامله گران باید روی داده های امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای خصومت، به طور قابل توجهی داده های بلندمدت در صورت وجود، کانون اصلی کنند. پرس و جو بی نظیر که ممکن نیست کدام ممکن است خواه یا نه خوب مهار کننده پروتئاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب آسانسور کننده توسل به کار می کنند یا خیر. پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه آسانسور کننده توسل به به غشای روده آسیب می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه می دهد ناحیه خطرناک روده وارد جریان خون شود؟ پاسخ عقب کشیدن به پرس و جو دوم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در همین جا خوب دریافت کرد خارق العاده خواهیم داشت.

متعاقباً، برای {پاسخ به} پرس و جو بی نظیر من می خواهم: چرا این سهام کاهش کشف شد؟ پاسخ در همین جا عدم ضمانت پیرامون اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه چنین نمایندگی کوچکی ممکن است به آنچه Novo Nordisk در این را امتحان کنید ناکام مانده است انگشت یابد. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم در مورد معامله سهام، حدس زدن کودک نوپا روی این بازی کردن مفهوم بدی نیست.

کسب اطلاعات در مورد TPT. شرکت ها

با تشکر برای مطالعه. در Total Pharma Tracker، ما اسبابک ها زیر را حاضر می دهیم:


این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکه‌موقعیت یابی اندروید ما مجموعه‌ای اجتناب کرده اند ابزارها را برای سرمایه‌گذاران DIY دارد، اجتناب کرده اند جمله این سیستم‌ای در جاری پیشرفت کدام ممکن است در آن می‌توانید هر شاخصی را وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب تحقیقاتی در عمق اکتسابی کنید.

برای سرمایه‌گذارانی کدام ممکن است خواستن به پشتیبانی ممکن دارند، مشاوران خانه ما ابزارهای ما را مرور می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از سهام قابل سرمایه‌گذاری را پیدا می‌کنند، در کنار با تکنیک‌های کسب/کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارها.

اکنون برای آزمایش رایگان شخصی گزارش شناسایی کنید، ادعای ورود به ابزارهای ما را داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ ارزش ای متوجه شوید کدام ممکن است ما چه کاری می توانیم برای شما ممکن است انجام دهیم.